„Jedy­nym uko­je­niem dla mnie było pisa­nie listów do dziec­ka, któ­re usu­nę­łam” — obej­rzyj poru­sza­ją­ce świa­dec­two Cris­sy Moran, któ­ra nie­daw­no rzu­ci­ła prze­mysł por­no­gra­ficz­ny.