Tema­tem tego­rocz­ne­go czu­wa­nia noc­ne­go Wspól­no­ty krwi Chry­stu­sa na Jasnej Górze  jest pojed­na­nie.

Pojed­na­nie z Panem Bogiem, z dru­gim czło­wie­kiem, z samym sobą.Czuwanie JG

Pro­gram czu­wa­nia:  m.in.

21:00 Apel jasnogórski

Powi­ta­nie, informacje

Róża­niec cz. Bolesna

Pojed­na­nie z Bogiem — kate­che­za, świa­dec­twa, modlitwa …

00:00  Msza Święta

Dzie­le­nie się opłatkiem
Pojed­na­nie z dru­gim czło­wie­kiem — CPPS, ASC, MSC, WKC — kon­fe­ren­cje, modli­twa, świadectwa…

Pojed­na­nie z samym sobą — kon­fe­ren­cja, modli­twa, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu..

04:15   — Bło­go­sła­wień­stwo koń­co­we, zakoń­cze­nie czuwania