zaproszenie-na-skupienie-jpg      Zapra­sza­my wszyst­kich ani­ma­to­rów i człon­ków Wspól­no­ty Pod­re­gio­nu Zamoj­skie­go na dni sku­pie­nia w dniach 28 -30 paź­dzier­ni­ka  do Domu Misyj­ne­go p.w. Ducha Świę­te­go w Łabuń­kach.

Pod­czas sku­pie­nia będzie oka­zja do spo­tka­nia z Radą Kra­jo­wą WKC i omó­wie­nie waż­nych spraw doty­czą­cych Wspól­no­ty w pod­re­gio­nie.100_7691