W sobo­tę 20 czerw­ca ode­szła do Pana w wie­ku 86 lat Maria Gwiaz­dow­ska z Zamo­ścia. Mary­sia była pio­nier­ką  Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Zamo­ściu — nale­ża­ła do Wspól­no­ty  od począt­ku jej ist­nie­nia. Była jed­ną z osób, któ­re znacz­nie przy­czy­ni­ły się do uzy­ska­nia  pała­cu w Łabuń­kach z prze­zna­cze­niem  na Dom Misyj­ny i hospi­cjum San­ta Gala.

Była dobrym czło­wie­kiem, zawsze pogod­na, peł­na dobre­go humo­ru z zaraź­li­wym śmie­chem, któ­rym wie­lo­krot­nie  „roz­bra­ja­ła” trud­ne i napię­te sytu­acje. Zawsze pomoc­na, przy­no­szą­ca pocie­chę i dobre rady. Nie­zmier­nie skrom­na i pra­co­wi­ta. Swo­imi świa­dec­twa­mi uczy­ła  nas — młod­szych, wstę­pu­ją­cych do Wspól­no­ty, jak żyć Sło­wem Życia, jak żyć  ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa.
Niech sam Jezus, któ­ry nas odku­pił swo­ją Krwią, będzie  Jej naj­lep­szą nagro­dą, za owoc­ne życie. Wspo­mnie­nie przy­sła­ła Cze­sła­wa Nowak