WKC logo-w2    Zebra­nie Kra­jo­we WKC obra­du­ją­ce 20 i 21 czerw­ca 2014 zatwier­dzi­lo logo Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa.
Kon­kurs na logo WKC został ogło­szo­ny dwa lata temu (2012) Za prze­pro­wa­dze­nie kon­kur­su na pol­skie logo WKC była odpo­wie­dzial­na Tere­sa Świ­der­ska, ani­ma­tor­ka Pod­re­gio­nu Oża­row­skiw­go, któ­ra zosta­ła wybra­na na prze­wod­ni­czą­cą komi­sji kon­kur­so­wej.

Kon­kurs obej­mu­je pol­skie opra­co­wa­nie pro­jek­tu gra­ficz­ne­go logo pro­mu­ją­ce­go i iden­ty­fi­ku­ją­ce­go WKC”

Wyni­ki kon­kur­su zosta­ły ogło­szo­ne na czu­wa­niu noc­nym Wspól­no­ty na Jasnej Górze 14 grud­nia 2013. Spo­śród nade­sła­nych 19 prac zwy­cię­ży­ła pra­ca zgło­szo­na do kon­kur­su przez Mał­go­rza­tę Wudar­czyk z Zie­lo­nej Góry. Po nanie­sie­niu zmian (doda­nie napi­su) zwy­cię­ska pra­ca zosta­ła przy­ję­ta jako pol­skie logo Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa.

         „Logo,  będzie mia­ło zasto­so­wa­nie do celów iden­ty­fi­ka­cyj­nych, popu­la­ry­za­tor­skich, pro­mo­cyj­nych i kore­spon­den­cyj­nych, w tym m.in. umiesz­cze­nie w mate­ria­łach pro­mo­cyj­nych, fol­de­rach, na pla­ka­tach, papie­rze fir­mo­wym oraz innych dru­kach i mate­ria­łach wyda­wa­nych przez Radę  Kra­jo­wą WKC i  człon­ków  WKC Regio­nu Pol­skie­go.”