Jubileuszowa  pielgrzymka do Rzymu w dniach 29.06 — 04.07.2015

Na 200 lecie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa (CPPS) – Piel­grzym­ka Jubi­le­uszo­wa do Rzy­mu, mia­sta naro­dzin św. Kaspra del Bufa­lo i Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa(1815 roku 15 sierp­nia). Zgro­ma­dzi­ła się cała Rodzi­na Krwi Chry­stu­sa z Pol­ski: Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa (WKC), Ado­ra­tor­ki Krwi Chry­stu­sa (ASC), Misjo­nar­ki Krwi Chry­stu­sa (MSC) i Rodzi­na z całe­go świa­ta, tam gdzie znaj­du­ją się Misjo­na­rze CPPS: Pol­ska, Wło­chy, Niem­cy, Austria, Lich­ten­ste­in, Hisz­pa­nia, Por­tu­ga­lia, Chor­wa­cja, USA, Kana­da, Mek­syk, Gwa­te­ma­la, Kolum­bia, Bra­zy­lia, Peru, Chi­le, Tan­za­nia, Gwi­nea Bis­sau, Indie, Wiet­nam.

Celem Jubi­le­uszo­wej Piel­grzym­ki, to przej­ście „śla­da­mi św. Kaspra del Bufa­lo”, Nabo­żeń­stwo Pokut­ne i wspól­ne świę­to­wa­nie i prze­ży­wa­nie 1 lip­ca Eucha­ry­stii, następ­nie w Alba­no rodzin­na aga­pa i przed­sta­wie­nia się poszcze­gól­nych kra­jów, i to z wiel­ką rado­ścią, ze śpie­wem i tań­ca­mi. W sumie było prze­pięk­nie pod każ­dym wzglę­dem.

Lot War­sza­wa lot­ni­sko Cho­pi­na — Rzym lot­ni­sko Leonar­da da  Vin­ci, Fiu­mi­ci­no
wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU

 W Rzy­mie hotel „Maria SS Assun­ta

Nasze posił­ki
Eucha­ry­stia w hote­lu Maria SS Assun­taw Rzy­mie

wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU i TU
Zwie­dza­nia histo­rycz­nej koleb­ki Rzy­mu 

Zwie­dza­nie Rzy­mu wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU

Wycieczka „śladami św. Kaspra del Bufalo” i nawiedzenie grobu świętego. więcej zdjęć KLIKNIJ TU

Chrzciel­ni­ca
DSCN0185
Przy chrzciel­ni­cy z cza­sów św. Kaspra

Przy gro­bie św. Kaspra
 Oka­zja do zwie­dze­nia Waty­ka­nu i Eucha­ry­stia przy gro­bie św. Jana Paw­ła II.
wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU

      

Eucha­ry­stia z oka­zji uro­czy­sto­ści Krwi Chry­stu­sa w Bazy­li­ce św. Jana na Late­ra­nie,z udzia­łem mię­dzy­na­ro­do­wych piel­grzy­mów przy­by­łych na jubi­le­usz CPPS.

Pro­ce­sja Eucha­ry­stycz­na, a za nią roz­śpie­wa­na Tan­za­nia

Wspól­ne zdję­cie przed Bazy­li­ką św. Jana na Late­ra­nie — wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU
Przy­jazd do Sank­tu­arium św. Kaspra del Bufa­lo w Alba­no Lazia­le.
Zwie­dza­nie muzeum św. Kaspra i film o dzia­łal­no­ści misyj­nej misjo­na­rzy
 
wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU

Aga­pa w gro­nie mię­dzy­na­ro­do­wych piel­grzy­mów przy­by­łych na jubi­le­usz CPPS (posi­łek, pre­zen­ta­cja naro­do­wych pie­śni i tań­ca…)

IMG_0382

Fil­mi­ki z pre­zen­ta­cji kra­jów w Rzy­mie. Jubi­le­usz CPPS

 

IMG_0308
wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU
Nawie­dze­nie gro­bu św. Marii de Mat­tias.
Grób św. Marii De Mat­tias — wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU
  Odwie­dzi­ny Son­ni­no – miej­sca dzia­łal­no­ści misyj­nej św. Kaspra del Bufa­lo wśród ban­dy­tów.

W dro­dze na Soni­no — obiad — wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU
 Wizy­ta w Acu­to – miej­scu powsta­nia Zgro­ma­dze­nia Sióstr Ado­ra­to­rek Krwi Chry­stu­sa. Zwie­dza­nie muzeum św. Marii de Mat­tias. — wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU

Acuto

IMG_0600

Ostat­ni dzień w Rzy­mie: z hote­lu na lot­ni­sko Leonar­do da Vin­ci, Rzym – Fiu­mi­ci­no
wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU

Wylot do War­sza­wy

 

 post przy­go­to­wa­ła: B. B.

Wię­cej na blo­gu die­ce­zji zie­lo­no­gór­sko-gorzow­skiej