Terminy rekolekcji w podregionie Ożarowskim

Dom w Oża­ro­wie Maz.    ul. Zamoy­skie­go 19,   05–850 Oża­rów Mazo­wiec­ki
tel. 22 722 12 57 tel.:(22) 722 12 57 tel.

Dobrym spo­so­bem na prze­my­śle­nie nasze­go życia i odno­wie­nie rela­cji z Bogiem są reko­lek­cje. Zapra­sza­my do prze­ży­cia tego cza­su w Domu Reko­lek­cyj­nym Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim koło War­sza­wy. Mamy nadzie­ję, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Oso­by z oko­lic Oża­ro­wa zapra­sza­my na coty­go­dnio­we roz­wa­ża­nia Pisma Świę­te­go w gru­pie WKC (infor­ma­cje u ks. Ksa­we­re­go CPPS).

Po zapo­zna­niu się z ter­mi­na­mi zapra­sza­my na naszą stro­nę głów­ną do zakład­ki aktu­al­no­ści !!!

Dni Sku­pie­nia dla ani­ma­to­rów i człon­ków WKC oraz osób zain­te­re­so­wa­nych Ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa

    4–6.10.2019  —  Dni sku­pie­nia dla Ani­ma­to­rów, Człon­ków i wszyst­kich chęt­nych
15–17.11.2019 —  
Dni sku­pie­nia dla Ani­ma­to­rów, Człon­ków i wszyst­kich chęt­nych
21–23.02.2020 —  Dni sku­pie­nia dla Ani­ma­to­rów, Człon­ków i wszyst­kich chęt­nych
13–15.03.2020 —  
Dni sku­pie­nia dla Ani­ma­to­rów, Człon­ków i wszyst­kich chęt­nych
19–21.06.2020 —  
Dni sku­pie­nia dla Ani­ma­to­rów, Człon­ków i wszyst­kich chęt­nych


W Domu Misyj­nym w Oża­rów Maz. w  waka­cje i na jesień 2019 roku

26.10.2019 r. Dzień sku­pie­nia jed­no­dnio­wy dla die­ce­zji war­szaw­skiej WKC i war­szaw­sko-pra­skiej WKC

 

30.11.2019 Warsz­ta­ty Komu­ni­ka­cji Ser­cem (Edy­ta Tom­bar­kie­wicz

 Ter­mi­ny dla Rad Pod­re­gio­nów WKC:

spo­tka­nia Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nów w Oża­ro­wie Maz. 12–13.10.2019 r.

Ogól­no­pol­skie uro­czy­sto­ści, reko­lek­cje i zebra­nie z udzia­łem WKC:

14/15.12.2019 — Noc­ne czu­wa­nie na Jasnej Górze

27–30.04.2020 - Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC Oża­rów Maz.
1–3.05.2020 - Zebra­nie Kra­jo­we

24.05.2020 — Odpust Mat­ki Bożej Prze­naj­droż­szej Krwi w Czę­sto­cho­wie
28.06.2020 — Odpust Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie ?

Pole­ca­ne reko­lek­cje i inne ini­cja­ty­wy Misjo­na­rzy (CPPS) w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz.

 

«

No Comments Yet

Dodaj komentarz