Terminy rekolekcji w podregionie Ożarowskim

Dom w Oża­ro­wie Maz.    ul. Zamoy­skie­go 19,   05–850 Oża­rów Mazowiecki
tel. 22 722 12 57 tel.:(22) 722 12 57 tel.

For­ma­cja dla Wspól­noty Krwi Chry­stu­sa       

kon­takt:  ks. Bogu­sław Wit­kow­ski  cpps 

Nowy rok for­ma­cyj­ny 2017/2018, temat: „Ducho­wość Krwi Chrystusa

Dni Sku­pie­nia dla  ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i para­fial­nych i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz. będą:


08–10.09.2017 — Reko­lek­cje o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa     Klik­nij czy­taj więcej

3 dni z ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa, czas mil­cze­nia i wyci­sze­nia, szu­ka­nia Woli Bożej, czas modli­twy i Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i roz­mów ducho­wych, oraz Sakra­men­tu Pokuty.

15–17.09.2017  — Reko­lek­cje z Hagio­te­ra­pią   KLIKNIJ czy­taj więcej

22–24.09.2017Reko­lek­cje weekendowe/skupienie w Oża­ro­wie Maz. dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich zainteresowanych

7.10.2017 — Spo­tka­nie Rad Pod­re­gio­nów / 8.10.2017 do obia­du spo­ty­ka się tak­że Komi­sja Regu­la­mi­no­wa WKC, tak­że na to spo­tka­nie ser­decz­nie zapraszam.

 

 

* * *

Zachę­cam w stycz­niu 2017 r. do orga­ni­zo­wa­nia opłat­ków WKC i zapra­sza­nia na nie Księ­ży Misjo­na­rzy CPPS z Domów Misyjnych

Kwie­cień 2017 roku to czas Wiel­kie­go Postu i reko­lek­cji wiel­ko­post­nych, czas nawró­ce­nia, cza misji dla Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

W paź­dzier­ni­ku 2016 i  2017 roku do orga­ni­zo­wa­nia odpu­stów św. Kaspra w swo­ich para­fiach i zapra­sza­nia Misjo­na­rzy krwi Chrystusa.

Zachę­ca­my do przy­jaz­dów w każ­dą trze­cią nie­dzielę mie­siąca od godz. 14.00 na Mszę św. ku czci Krwi Chry­stu­sa ani­ma­to­rów WKC i wszyst­kich zainteresowanych.

  • W pro­gra­mie:
    14.00 Kon­fe­ren­cja ; 14.45 Ado­ra­cja ; 15.30 Dro­ga Sied­miu Prze­lań Krwi Chrystusa,
    16.30 Eucharystia

———————————————————-

Oprócz tego:

… 05.2018- Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC 

… 05.2018 — Zebra­nie Kra­jo­we WKC 

Z bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Ożarowskiego

i Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Polsce.

    ———————————————————–  

Reko­lek­cje dla całych rodzin oraz narzeczonych

Reko­lek­cje z Pań­stwem Jadwi­gą i Jac­kiem Pulikowskich;

Reko­lek­cje dla dorosłych

  • Reko­lek­cje maryj­ne (S. Basia Wspól­nota Ośmiu Błogosławieństw):

 

—————————————————————————————

Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego ul. Zamoy­skiego 19 ;05–850 Oża­rów Mazowiecki
tel.:(22) 722 12 57 tel. kom.: +48 787–639-704 (rezer­wa­cja grup i osób na nocleg)
e-mail: oza­row@odkupieni.plKon­to ban­kowe: 33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

«

No Comments Yet

Dodaj komentarz