Terminy rekolekcji w podregionie Ożarowskim

Dom w Oża­ro­wie Maz.    ul. Zamoy­skie­go 19,   05–850 Oża­rów Mazo­wiec­ki
tel. 22 722 12 57 tel.:(22) 722 12 57 tel.

 

Dobrym spo­so­bem na prze­my­śle­nie nasze­go życia i odno­wie­nie rela­cji z Bogiem są reko­lek­cje. Zapra­sza­my do prze­ży­cia tego cza­su w Domu Reko­lek­cyj­nym Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim koło War­sza­wy. Mamy nadzie­ję, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Oso­by z oko­lic Oża­ro­wa zapra­sza­my na coty­go­dnio­we roz­wa­ża­nia Pisma Świę­te­go w gru­pie WKC (infor­ma­cje u ks. Ksa­we­re­go CPPS).

Po zapo­zna­niu się z ter­mi­na­mi zapra­sza­my na naszą stro­nę głów­ną do zakład­ki aktu­al­no­ści !!!

For­ma­cja dla Wspól­noty Krwi Chry­stu­sa

kon­takt ks. Bogu­sław Wit­kow­ski  cpps

a) Dni sku­pie­nia i reko­lek­cje WKC w Oża­ro­wie Maz.:

28 — 30. 09. 2018r. – Dni sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC

26 — 28.10. 2018r. Reko­lek­cje o Ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa;

23 — 25. 11. 2018r.  Dni sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC

22 — 24. 02. 2019r. Dni sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC;

22 — 24. 03. 2019r. – Dni Sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC (Wizy­ta Rady Kra­jo­wej WKC);

31. 05 — 02. 06. 2019r. – Dni sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC;

04 — 06. 10. 2019r. – Dni sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC

b) Niedziele Misyjne i Skupienia wyjazdowe w Podregionie Ożarowskim WKC:

13 — 14. 10. 2018r. – Dni sku­pie­nia WKC w Ełku par. p.w. Opatrz­no­ści Bożej;

18. 11. 2018r. – Nie­dzie­la Misyj­na Płońsk;

c) Ogól­no­pol­skie uro­czy­sto­ści, reko­lek­cje i zebra­nie z udzia­łem WKC:

01. 07. 2018r. – Odpust Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie;

08 — 09. 12. 2018r. – Czu­wa­nie noc­ne WKC na Jasnej Górze;

27 — 30. 04. 2019r. – Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC w Swa­rze­wie;

01 — 03. 05. 2019r. – Zebra­nie Kra­jo­we WKC w Swa­rze­wie;

19 lub 26. 05. 2019r. – Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie;

30. 06. 2019r. – Odpust Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie;

d) Pole­ca­ne reko­lek­cje i ini­cja­ty­wy ewan­ge­li­za­cyj­ne Misjo­na­rzy (CPPS) i w Domu Misyj­nym w Oż. Maz.:

03 — 07. 07. 2018r. – Reko­lek­cje dla dzie­ci w Oża­ro­wie Maz. (Ks. Ksa­we­ry CPPS);;

10 — 15. 07. 2018r. – Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży gim­na­zjal­nej i szkół śred­nich w Oża­ro­wie Maz.;

17 — 22. 07. 2018r. – I tur­nus Reko­lek­cji Rodzin w Oża­ro­wie Maz. (Ks. Ksa­we­ry CPPS);

28.07 — 02.08. 2018r. – Reko­lek­cje Rodzin II tur­nus (Ks. Bogu­sław CPPS);

06 — 14. 08. 2018r. – Pie­sza Piel­grzym­ka na Jasną Górę: Gru­pa żół­to-bia­ło-żół­ta, tzw. „Jajecz­ni­ca”

Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, kon­takt do Ks. Prze­wod­ni­ka Mariu­sza Szy­ku­ły: 797–002-334

16 — 19. 08. 2018r. – Kaspe­riań­skie Dni Mło­dych przy Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa (Ks. Damian Siwic­ki);

23 — 26. 08. 2018r. – Kurs Hagio­te­tra­pii (zapro­sze­nie do udzia­łu WKC);

19 — 22. 11. 2018r. – Reko­lek­cje Kapłań­skie i dla Księ­ży Opie­ku­nów WKC (Ks. Bogu­sław CPPS);

31. 12. 2018r. / 01. 01. 2019r. – Syl­we­ster z Bogiem – zapro­sze­nie do udzia­łu WKC (Ks. Bogu­sław CPPS);

01 — 06. 02. 2019r. – Reko­lek­cje dla dzie­ci w Oża­ro­wie Maz.;

08 — 10. 02. 2019r. – Reko­lek­cje dla rodzin współ­pro­wa­dzo­ne przez PP Puli­kow­skich (Ks. Bogu­sław CPPS);

12 — 17. 02. 2019r. – Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży w Oża­ro­wie Maz.;

11 — 13. 03. 2019r. – Sku­pie­nie CPPS;

d) Inne ter­mi­ny dla Rad Pod­re­gio­nów WKC:

* 9–16. 09. 2018r. – „Mer­lap IV” – zebra­nie przed­sta­wi­cie­li mode­ra­to­rów i świec­kich w Rzy­mie;

* 06–07.10.2018r. ; 16–17.02.2019r. ; 12–13.10.2019r. – spo­tka­nia Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Podr.

* Wizy­ty Rady Kra­jo­wej WKC w Pod­re­gio­nach: 19–21. 10. 2018r. (Łabuń­ki);

22–24. 03. 2019r. (Oża­rów); 5–7. 04. 2019r. (Czę­sto­cho­wa); 12–14. 04. 2019r. (Swa­rze­wo)

«

No Comments Yet

Dodaj komentarz