Terminy rekolekcji w podregionie Ożarowskim

Dom w Oża­ro­wie Maz.    ul. Zamoy­skie­go 19,   05–850 Oża­rów Mazowiecki
tel. 22 722 12 57 tel.:(22) 722 12 57 tel.

For­ma­cja dla Wspól­noty Krwi Chry­stu­sa       

Ter­mi­narz Domu Misyj­ne­go św. Fran­cisz­ka Ksawerego
w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim (pod Warszawą)

Dobrym spo­so­bem na prze­my­śle­nie nasze­go życia i odno­wie­nie rela­cji z Bogiem są reko­lek­cje. Zapra­sza­my do prze­ży­cia tego cza­su w Domu Reko­lek­cyj­nym Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim koło War­sza­wy. Mamy nadzie­ję, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Oso­by z oko­lic Oża­ro­wa zapra­sza­my na coty­go­dnio­we roz­wa­ża­nia Pisma Świę­te­go w gru­pie WKC (infor­ma­cje u ks. Ksa­we­re­go CPPS).

Po zapo­zna­niu się z ter­mi­na­mi zapra­sza­my na naszą stro­nę głów­ną do zakład­ki aktu­al­no­ści !!!

For­ma­cja dla Wspól­noty Krwi Chrystusa

kon­takt ks. Bogu­sław Wit­kow­ski cpps

 • Opłat­ki” w stycz­niu 2018”: 16.01.2018 WKC Płock; 20.01.2018 WKC Gar­wo­lin; 21.01.2018 WKC W-wa i W-wa Pra­ga; 28.01.2018 WKC Goł­dap diec. EłkDni sku­pie­nia dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i ani­ma­to­rów WKC
  Ter­mi­ny:
 • 09–11.02.2018 r;  09–11.03.2018 r — Warsz­ta­ty litur­gicz­ne dla WKC; 
 • 08–10.06.2018 r. 28–30.09.2018 r. 28–30.09.2018 r — Reko­lek­cje o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa dla człon­ków WKC i nie tylko!
  Odwie­dzi­ny Rady Kra­jo­wej WKC:
 • 02–04.02.2018 r. Pod­re­gion Częstochowski;
  09–11.02.2018 r. Pod­re­gion Ożarowski;
  15–17.06.2018 r. Pod­re­gion Zamoyski
  Spo­tka­nie Rady Kra­jo­wej WKC z Rada­mi Pod­re­gio­nów WKC: 24–25.02.2018; 6–7.10.2018 MERLAP -Rzym- 9–16.09.2018 
 • Reko­lek­cje dla kapła­nów i księ­ży opie­ku­nów para­fial­nych WKC , ter­min: w przygotowaniu.
 • 27–30.04.2018 r. Reko­lek­cje Ani­ma­to­rów Die­ce­zjal­nych i Pod­re­gionów WKC  Dom św. Józe­fa Swarzewo 
 • 01–03.05.2018 r. Zebra­nie Kra­jo­we WKC Dom św. Józe­fa Swarzewo
 • 20.05.2018 r. Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w Częstochowie
 • 01.07.2018 r. Odpust Prze­naj­droż­szej Krwi Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie
 • Czu­wa­nie na Jasnej Górze 08/09.12.2018 r.

REKOLEKCJE W OŻAROWIE MAZ.

Reko­lek­cje dla całych rodzin oraz narze­czo­nych 2018

zapra­sza­my szcze­gól­nie w wakacje

I tur­nus reko­lek­cji dla rodzin: 2018 rOża­rów Maz.pro­wa­dzący: ks. Ksa­wery Kuja­wa CPPS,  z eki­pą ani­ma­to­rów i opie­ku­nek dzieci.

II tur­nus reko­lek­cji dla rodzin: 28.07–02.08.2018 rOża­rów Maz.  pro­wa­dzący: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS z Eki­pą Rodzin

Reko­lek­cje dla doro­słych (w Oża­ro­wie Maz.)

 • Reko­lek­cje dla rodzin z PP. Puli­kow­skich: prze­wi­dzia­ne są w stycz­niu 2019 r.

* * *

Sło­wo Życia: „Jeśli dwóch z was na zie­mi zgod­nie o coś pro­sić będzie, to wszyst­ko otrzy­ma­ją od moje­go Ojca, któ­ry jest w nie­bie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich».”(Mt 18,19–20)

Gdzie: Oża­rów Maz..  Dom Misyj­ny Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

Ter­min zgło­szeń:

Jeże­li po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!!

Zgło­sze­nia przez tele­fon: (22) 722 12 57 lub e-mail: boguslaw@odkupieni.pl; 694451259

Ofia­ra: 250 zł. od oso­by, w tym wyży­wie­nie dzie­ci wiek 0–5 pro­mo­cja gra­tis, od 6 roku życia 150 zł. (Uwa­ga ! ofia­ry mogą ulec zmianie).

Dro­dzy !

Te reko­lek­cje w naszych Domach Misyj­nych to szcze­gól­ny czas, któ­rych celem jest nawró­ce­nie się ich uczest­ni­ków, jak i pogłę­bie­nie wię­zi (rela­cji) mał­żeń­skich wię­zi rodzin­nych. Do tego zapra­szam i w tym roku w Oża­ro­wie Maz. jak też i nad morzem w Swa­rze­wie. Do pro­wa­dze­nie tych reko­lek­cji zapra­szam jak Pań­stwo zauwa­ży­li już z minio­nych lat oso­by świec­kie z kon­fe­ren­cja­mi i swo­imi świa­dec­twa­mi. Kon­fe­ren­cje , homi­lie, sakra­ment spo­wie­dzi rezer­wu­ję sobie i zapro­szo­nym kapła­nom. A więc będzie moż­li­wość wysłu­chać osób świec­kich z któ­ry­mi współ­pra­cu­ję już od lat, a któ­re mają bar­dzo duże doświad­cze­nie w porad­nic­twie rodzinnym.

Uwa­gi Organizacyjne !

Zapew­nia­my opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gimnazjum !

Uwa­gi  doty­czą­ce opie­ki nad dziećmi:

1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi: 2. Pod­czas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3-go roku życia.  Żło­bek nie funk­cjo­nu­je. Dzie­ci poni­żej 3-go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.  3. Zaję­cia z mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców i tak­że  pod­czas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczynić.

 1. czy­li w godzi­nach: 9.30–13.15
 2. 16.30–18.00  w dniu warsz­ta­tów np. kosmetycznych.
 3. 19.30 – 22.00

Zapra­sza­my wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, szcze­gól­nie rodzi­ny z dziećmi

W imie­niu Wspól­no­ty Domu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. ks. Bogu­sław cpps   Kon­toDom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksawerego
ul. Zamoy­skiego 19
05–850 Oża­rów Mazo­wiecki  33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem“ Reko­lek­cje dla rodzin”   http://www.ozarow.cpps.pl/dom-rekolekcyjny

Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps

 

* * *

Zachę­cam w stycz­niu 2018 r. do orga­ni­zo­wa­nia opłat­ków WKC i zapra­sza­nia na nie Księ­ży Misjo­na­rzy CPPS z Domów Misyjnych

Kwie­cień 2018 roku to czas Wiel­kie­go Postu i reko­lek­cji wiel­ko­post­nych, czas nawró­ce­nia, cza misji dla Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

W paź­dzier­ni­ku 2017 i  2018 roku do orga­ni­zo­wa­nia odpu­stów św. Kaspra w swo­ich para­fiach i zapra­sza­nia Misjo­na­rzy krwi Chrystusa.

Zachę­ca­my do przy­jaz­dów w każ­dą trze­cią nie­dzielę mie­siąca od godz. 14.00 na Mszę św. ku czci Krwi Chry­stu­sa ani­ma­to­rów WKC i wszyst­kich zainteresowanych.

 • W pro­gra­mie:
  14.00 Kon­fe­ren­cja ; 14.45 Ado­ra­cja ; 15.30 Dro­ga Sied­miu Prze­lań Krwi Chrystusa,
  16.30 Eucharystia

———————————————————-

 

Reko­lek­cje dla całych rodzin oraz narzeczonych

Reko­lek­cje z Pań­stwem Jadwi­gą i Jac­kiem Pulikowskich;

Reko­lek­cje dla dorosłych

 • Reko­lek­cje maryj­ne (S. Basia Wspól­nota Ośmiu Błogosławieństw):

 

—————————————————————————————

Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego ul. Zamoy­skiego 19 ;05–850 Oża­rów Mazowiecki
tel.:(22) 722 12 57 tel. kom.: +48 787–639-704 (rezer­wa­cja grup i osób na nocleg)
e-mail: oza­row@odkupieni.plKon­to ban­kowe: 33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

«

No Comments Yet

Dodaj komentarz