Terminy rekolekcji w podregionie Ożarowskim

Dom w Oża­ro­wie Maz.    ul. Zamoy­skie­go 19,   05–850 Oża­rów Mazowiecki
tel. 22 722 12 57 tel.:(22) 722 12 57 tel.

For­ma­cja dla Wspól­noty Krwi Chry­stu­sa       

Ter­mi­narz Domu Misyj­ne­go św. Fran­cisz­ka Ksawerego
w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim (pod Warszawą)

Dobrym spo­so­bem na prze­my­śle­nie nasze­go życia i odno­wie­nie rela­cji z Bogiem są reko­lek­cje. Zapra­sza­my do prze­ży­cia tego cza­su w Domu Reko­lek­cyj­nym Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim koło War­sza­wy. Mamy nadzie­ję, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Oso­by z oko­lic Oża­ro­wa zapra­sza­my na coty­go­dnio­we roz­wa­ża­nia Pisma Świę­te­go w gru­pie WKC (infor­ma­cje u ks. Ksa­we­re­go CPPS).

Po zapo­zna­niu się z ter­mi­na­mi zapra­sza­my na naszą stro­nę głów­ną do zakład­ki aktu­al­no­ści !!!

For­ma­cja dla Wspól­noty Krwi Chrystusa

kon­takt ks. Bogu­sław Wit­kow­ski cpps

 • Opłat­ki” w stycz­niu 2018”: 16.01.2018 WKC Płock; 20.01.2018 WKC Gar­wo­lin; 21.01.2018 WKC W-wa i W-wa Pra­ga; 28.01.2018 WKC Goł­dap diec. Ełk

  Dni sku­pie­nia dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i ani­ma­to­rów WKC
  Ter­mi­ny:

 • 09–11.02.2018 r;  09–11.03.2018 r — Warsz­ta­ty litur­gicz­ne dla WKC; 
 • 08–10.06.2018 r. 28–30.09.2018 r. 28–30.09.2018 r — Reko­lek­cje o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa dla człon­ków WKC i nie tylko!
  Odwie­dzi­ny Rady Kra­jo­wej WKC:
 • 02–04.02.2018 r. Pod­re­gion Częstochowski;
  09–11.02.2018 r. Pod­re­gion Ożarowski;
  15–17.06.2018 r. Pod­re­gion Zamoyski
  Spo­tka­nie Rady Kra­jo­wej WKC z Rada­mi Pod­re­gio­nów WKC: 24–25.02.2018; 6–7.10.2018 MERLAP -Rzym- 9–16.09.2018 
 • Reko­lek­cje dla kapła­nów i księ­ży opie­ku­nów para­fial­nych WKC , ter­min: w przygotowaniu.
 • 27–30.04.2018 r. Reko­lek­cje Ani­ma­to­rów Die­ce­zjal­nych i Pod­re­gionów WKC  Dom św. Józe­fa Swarzewo 
 • 01–03.05.2018 r. Zebra­nie Kra­jo­we WKC Dom św. Józe­fa Swarzewo
 • 20.05.2018 r. Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w Częstochowie
 • 01.07.2018 r. Odpust Prze­naj­droż­szej Krwi Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie
 • Czu­wa­nie na Jasnej Górze 08/09.12.2018 r.

* * *

Zachę­cam w stycz­niu 2018 r. do orga­ni­zo­wa­nia opłat­ków WKC i zapra­sza­nia na nie Księ­ży Misjo­na­rzy CPPS z Domów Misyjnych

Kwie­cień 2018 roku to czas Wiel­kie­go Postu i reko­lek­cji wiel­ko­post­nych, czas nawró­ce­nia, cza misji dla Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

W paź­dzier­ni­ku 2017 i  2018 roku do orga­ni­zo­wa­nia odpu­stów św. Kaspra w swo­ich para­fiach i zapra­sza­nia Misjo­na­rzy krwi Chrystusa.

Zachę­ca­my do przy­jaz­dów w każ­dą trze­cią nie­dzielę mie­siąca od godz. 14.00 na Mszę św. ku czci Krwi Chry­stu­sa ani­ma­to­rów WKC i wszyst­kich zainteresowanych.

 • W pro­gra­mie:
  14.00 Kon­fe­ren­cja ; 14.45 Ado­ra­cja ; 15.30 Dro­ga Sied­miu Prze­lań Krwi Chrystusa,
  16.30 Eucharystia

———————————————————-

 

Reko­lek­cje dla całych rodzin oraz narzeczonych

Reko­lek­cje z Pań­stwem Jadwi­gą i Jac­kiem Pulikowskich;

Reko­lek­cje dla dorosłych

 • Reko­lek­cje maryj­ne (S. Basia Wspól­nota Ośmiu Błogosławieństw):

 

—————————————————————————————

Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego ul. Zamoy­skiego 19 ;05–850 Oża­rów Mazowiecki
tel.:(22) 722 12 57 tel. kom.: +48 787–639-704 (rezer­wa­cja grup i osób na nocleg)
e-mail: oza­row@odkupieni.plKon­to ban­kowe: 33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

«

No Comments Yet

Dodaj komentarz