sie­dzi­ba: DOM MISYJNY ŚW. JÓZEFA
http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/

Podregion Swarzewski
http://wkcswarzewo.blogspot.com/

SWARZEWO
ul. ks. Pro­no­bi­sa 6a
84–100 Puck
tel. 58 674 14 29

Mode­ra­tor podregionu:

????????????????????????????????????
ks. Andrzej Szy­mań­ski CPPS

adres e-mail:   andrewszym@wp.pl

Ani­ma­to­rzy podregionu:
dscn2748a  

 1. Hele­na Połu­jań­ska – Olsz­tyn, para­fia Chry­stu­sa Odku­pi­cie­la Człowieka
 2. Lucy­na Malec — Olsz­tyn, para­fia Bogu­ro­dzi­cy Dzie­wi­cy Mat­ki Kościoła

Ani­ma­to­rzy diecezjalni:

Die­ce­zja gdańska:

 1. Tere­sa Kłos – Gdańsk – Żabian­ka, para­fia Chry­stu­sa Odkupiciela
 2. Geno­we­fa Łysak — Gdynia

Die­ce­zja pelplińska:

 1. Adam Etmań­ski – Kościerzyna
 2. Maria Erda­now­ska – Sta­ro­gard Gdański

Die­ce­zja warmińska:

 1. Tere­sa Kujaw­ska — Olsztyn
 2. Tade­usz Kulis  – Olsztyn

Die­ce­zja elbląska:

 1. Tere­sa Jun­kier – Elbląg, para­fia MB Kró­lo­wej Polski

Die­ce­zja bydgoska:

 1. Elż­bie­ta Weiland (oso­ba I kon­tak­tua) — Bydgoszcz

Die­ce­zja poznańska

 1. Mar­le­na Czu­pry­niak – Biedrusko

Die­ce­zja toruńska:

 1. Tere­sa Dynak — Toruń, para­fia MB Nie­usta­ją­cej Pomocy
 2. Zeno­na Bur­czyń­ska — Toruń, para­fia Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi PJ

Die­ce­zja szcze­ciń­sko- kamieńska:

 1. Bogu­mi­ła Nycz – Szcze­cin, para­fia Świę­te­go Ducha (Szcze­cin-Zdro­je)
 2. Hali­na Zie­lon­ka — Szcze­cin, para­fia Opatrz­no­ści Bożej

Die­ce­zja koszalińko-kołobrzeska

1. Hali­na Hadzie­wicz (oso­ba I kon­tak­tu) — Słupsk