Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
25 Czerwiec 2017@11:00 – 15:30
2017-06-25T11:00:00+02:00
2017-06-25T15:30:00+02:00
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa
Świętego Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
Polska

Zapra­sza­my na odpust Krwi Chry­stu­sa, 25 czerw­ca 2017 r. do Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

Pro­gram

 • 11.00 — Msza św. odpu­sto­wa,
  spra­wo­wa­na przez J.E. ks. Abp Wacła­wa Depo Metro­po­li­ty Czę­sto­chow­skie­go
 • 12.30 — Poczę­stu­nek, festyn rodzin­ny (do godz. 17.00), róż­ne atrak­cje dla dzie­ci i nie tyl­ko:
  • Zapra­sza­my do naszej kuch­ni, gdzie będzie moż­na zjeść bur­ge­ry, bigos, prze­pysz­ne zupy, domo­wej robo­ty cia­sta i napić się ory­gi­nal­nej bra­zy­lij­skiej kawy.
  • tur­niej w pił­ka­rzy­ki,
  • tur­niej w ping- pon­ga,
  • ryso­wa­nie kre­dą obra­zów chod­ni­ko­wych,
  • kon­kur­sy zręcz­no­ścio­we przy pomo­cy dużych drew­nia­nych zaba­wek.
  • dla dzie­ci dmu­cha­ny zamek, zjeż­dżal­nia i ścian­ka wspi­nacz­ko­wa.
  • lote­ria fan­to­wa, któ­rej celem jest zebra­nie pie­nię­dzy na dal­sze pra­ce w nowym koście­le
 • 14.00 — Dro­ga Krwi Chry­stu­sa
 • 15.00 — Poświę­ce­nie scho­dów i figur­ki św. Józe­fa
 • Indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo reli­kwią Krwi Chry­stu­sa

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events