Rekolekcje ONLINE dla małżeństw i narzeczonych 29–31.01.2021

Ser­decz­nie zapra­sza­my do odsłu­cha­nia  reko­lek­cji dla mał­żeństw i narze­czo­nych z  Pań­stwem Jac­kiem i Jadwi­gą Puli­kow­skich u Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie! (reko­lek­cje odby­ły się 29–31.01.) Uwa­ga! Proś­ba o udo­stęp­nia i … Czy­taj dalej Reko­lek­cje ONLINE dla mał­żeństw i narze­czo­nych 29–31.01.2021