Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

Cze
16
wt
2020
Rekolekcje dla Księży i Księży Opiekunów WKC @ Częstochowa
Cze 16@18:00 – Cze 19@10:00

16–19.06.2020 — Reko­lek­cje o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa dla Księ­ży i Księ­ży Opie­ku­nów Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa (WKC)

 

Cze
19
pt
2020
-Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie DŚW @ Częstochowa DŚW
Cze 19@00:00 – Cze 21@00:00

19–21.06.2020 — Dom św. Waw­rzyń­ca

Wstęp­ny plan reko­lek­cji weekendowych/skupienia

Pią­tek:

 • Zakwa­te­ro­wa­nie
 • 18:00 — Kola­cja
 • 20:00 — Eucha­ry­stia
 • Cisza do obia­du

Sobo­ta:

 • 800 Modli­twa poran­na- Jutrz­nia (ści­słe mil­cze­nie do obia­du)
 • 830 Śnia­da­nie
 • 1000 Kon­fe­ren­cja
 • 1100 Roz­wa­ża­nia w gru­pach
 • 1200 Eucha­ry­stia
 • 1300 Obiad
 • Czas wol­ny, wyj­ście na Jasną Górę, na spa­cer, na prze­my­śle­nia
 • 1600 godzi­na pytań, świa­dec­twa
 • 1730 Nie­szpo­ry
 • 1800 Kola­cja
 • 1900 Wymia­na doświad­czeń w gru­pach
 • 2000  Cało­noc­na Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, spo­wiedź, indy­wi­du­al­na roz­mo­wa z kapła­nem

Nie­dzie­la:

 • Eucha­ry­stia
 • Śnia­da­nie
 • Zakoń­cze­nie sku­pie­nia, wspól­na kaw­ka
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Ożarowie Maz. @ Ożarów Maz.
Cze 19@18:00 – Cze 21@12:00

19–21.06.2020 —  Dni sku­pie­nia dla Ani­ma­to­rów, Człon­ków i wszyst­kich chęt­nych

Lip
30
czw
2020
Rekolekcje dla „ Małych Rycerzy” — Ożarów Maz. @ Ożarów Maz.
Lip 30@00:00 – Sie 2@00:00

30.07–02.08.2020 Reko­lek­cje dla „ Małych Ryce­rzy” ks. Zbi­gniew CPPS  ks. Seba­stian CPPS

Sie
13
czw
2020
Rekolekcje Rodzin II turnus ks. Bogusław CPPS @ Ożarów Maz.
Sie 13@17:58 – Sie 17@12:58

13–17.08.2020 — Reko­lek­cje Rodzin II tur­nus ks. Bogu­sław CPPS

Ser­decz­nie zapra­szam na:
Reko­lek­cje Rodzin (czas pan­de­mii) w Oża­ro­wie Maz.

Zapra­sza­my też rodzi­ny żyją­ce ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa z całej Pol­ski 13–17. 08. 2020 r. 

Dro­dzy !
Te reko­lek­cje w naszych Domach Misyj­nych to szcze­gól­ny czas, któ­rych celem jest nawró­ce­nie się ich uczest­ni­ków, jak i pogłę­bie­nie wię­zi (rela­cji) mał­żeń­skich wię­zi rodzin­nych. Do tego zapra­szam i w tym roku w Oża­ro­wie Maz.
Tym razem z racji trwa­ją­cej epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa reko­lek­cje są ogra­ni­czo­ne oso­bo­wo. a poza tym w zna­nym nam reżi­mie sani­tar­nym, z dystan­sem spo­łecz­nym i masecz­ka­mi. Będą też tro­chę krót­sze i opie­ka nad dzieć­mi ogra­ni­czo­na. Głów­na odpo­wie­dzial­ność za dzie­ci spo­czy­wa na rodzi­cach.

Kon­fe­ren­cje , homi­lie, sakra­ment Poku­ty i Pojed­na­nia rezer­wu­ję sobie i zapro­szo­nym kapła­nom.
Pro­wa­dzą­cy: Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS

Temat reko­lek­cji: Jak odno­wić mał­żeń­stwo?
Sło­wo Życia: „ Bo gdzie są dwaj albo trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich”. (Mt 18, 20)
Gdzie: Oża­rów Maz..  Dom Misyj­ny Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa
Ter­min zgło­szeń: do 10.08.2020 z przed­pła­tą 150 zł. od oso­by doro­słej
Jeże­li po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!!
Zgło­sze­nia przez tele­fon: (22) 722 12 57 lub e-mail: boguslaw@odkupieni.pl;
694451259
Ofia­ra za pobyt i wyży­wie­nie (śnia­da­nia, obia­dy /dwa dania/; kola­cje) bez dese­rów.

Oso­by doro­słe: 300 zł; dzie­ci 0–3 lata: 50 zł; 4–10 lat: 150 zł; dzie­ci 11–18: 200 zł. Jeśli dla kogoś takie kwo­ty były­by pro­ble­mem moż­na zwró­cić się do pro­wa­dzą­ce­go reko­lek­cje.
Uwa­gi Orga­ni­za­cyj­ne !

Uwa­gi  doty­czą­ce opie­ki nad dzieć­mi:
1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi:

2. Pod­czas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3-go roku życia. Żło­bek nie funk­cjo­nu­je.
Dzie­ci poni­żej 3-go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.

3. Zaję­cia z mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców .
W imie­niu Wspól­no­ty Domu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz.
Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps
Kon­to: Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go
ul. Zamoy­skie­go 1905–850 Oża­rów Mazo­wiec­ki
33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem“ Reko­lek­cje dla rodzin”

Dom reko­lek­cyj­ny — Oża­row Mazo­wiec­ki koło War­sza­wy

AMDG !

Sie
21
pt
2020
Rekolekcje dla Dorosłych ks. Sebastian CPPS @ Ożarów Maz.
Sie 21@18:00 – Sie 24@13:00

Reko­lek­cje dla doro­słych 21 – 24 sierp­nia 2020 r. pro­wa­dzi ks. Seba­stian CPPS

Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa !
Sło­wo Życia: „Wte­dy Piotr zbli­żył się do Nie­go i zapy­tał: «Panie, ile razy mam prze­ba­czyć, jeśli mój brat wykro­czy prze­ciw­ko mnie? Czy aż sie­dem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż sie­dem razy, lecz aż sie­dem­dzie­siąt sie­dem razy.” (Mt 18,21–22)
Reko­lek­cje dla doro­słych

Dom Misyj­ny w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim

21 – 24 sierp­nia 2020 r.

Temat:

Prze­ba­cze­nie drzwia­mi do ducho­we­go uzdro­wie­nia”

Pią­tek 21.08.2020 r.

18.00 – Msza Świę­ta

19.00 – Kola­cja

20.00 – Dro­ga Krwi Chry­stu­sa

Apel Jasno­gór­ski przed figu­rą Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Poko­ju

Sobo­ta 22.08.2020 r.

08.00 – Msza Świę­ta

09.00 – Śnia­da­nie i kawa (pomoc w kuch­ni)

10.30 – Kon­fe­ren­cja „Pojed­naj się z Bogiem

11.30 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Modli­twa różań­co­wa

12.30 – Obiad (pomoc w kuch­ni)

Czas na ducho­wy spa­cer

15.00 – Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go

Nabo­żeń­stwo pokut­ne z oka­zją do Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

z indy­wi­du­al­nym bło­go­sła­wień­stwem

17.30 – Czas dla sie­bie

18.30 – Kola­cja na świe­żym powie­trzu

20.30 – Film

Nie­dzie­la 23.08.2020 r.

08.00 – Msza Świę­ta

09.00 – Śnia­da­nie i kawa (pomoc w kuch­ni)

10.30 – Kon­fe­ren­cja „Prze­bacz sobie

11.30 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Modli­twa różań­co­wa

12.30 – Obiad (pomoc w kuch­ni)

Czas na ducho­wy spa­cer

15.00 – Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go

15.30 – Warsz­tat „O trud­nej sztu­ce prze­ba­cze­nia

17.30 – Czas dla sie­bie

18.30 – Kola­cja (pomoc w kuch­ni)

20.00 – Ogni­sko ducho­we i Apel Jasno­gór­ski

Ponie­dzia­łek 24.08.2020 r.

08.00 – Msza Świę­ta

09.00 – Śnia­da­nie i kawa (pomoc w kuch­ni)

10.00 – Kon­fe­ren­cja „Prze­bacz innym

12.00 – Obiad (pomoc w kuch­ni) i zakoń­cze­nie reko­lek­cji

Prze­ba­cze­nie jest przy­wró­ce­niem sobie wol­no­ści, jest klu­czem w naszym ręku od wła­snej celi wię­zien­nej” Sł. B. Ste­fan Kard. Wyszyń­ski

Sie
26
śr
2020
Rekolekcje wakacyjne dla wszystkich chętnych @ Częstochowa DŚK
Sie 26@18:00 – Sie 30@10:00

26–30.08.2020  — Dom św. Kaspra, Czę­sto­cho­wa
Reko­lek­cje waka­cyj­ne dla wszyst­kich chęt­nych

Wrz
11
pt
2020
Rekolekcje weekendowe/skupienie Częstochowa DŚW @ Częstochowa DŚW
Wrz 11@18:00 – Wrz 13@10:00

11–13.09.2020 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — Dom św. Waw­rzyń­ca, Czę­sto­cho­wa

Dom św. Waw­rzyń­ca na tere­nie Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa
Wrz
18
pt
2020
Skupienie w Ożarowie Maz @ Ożarów Maz.
Wrz 18@18:00 – Wrz 20@13:00

18–20.09.2020 — Sku­pie­nie WKC

Paź
23
pt
2020
Rekolekcje weekendowe (skupienie)-Częstochowie DŚK @ Częstochowa DŚK
Paź 23@18:00 – Paź 25@10:00

23–25.10.2020 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — dom św. Kaspra, Czę­sto­cho­wa