Kiedy:
25 Sierpień 2017@20:00 – 21:00
2017-08-25T20:00:00+02:00
2017-08-25T21:00:00+02:00

Wykład otwar­ty: FORUM HAGIOTERAPEUTYCZNE

CZŁOWIEKU, POZNAJ SAMEGO SIEBIE

16.09.2017 godz. 19.30 – 21.00

popro­wa­dzi prof. Ivi­ca Lulić, kate­che­ta i prze­wod­ni­czą­cy wspól­no­ty Modli­twa i Sło­wo.

 Zgło­sze­nia na wykład: kon­takt: Dom Misyj­ny Oża­rów Maz. wię­cej info. na www.ozarow.cpps.pl/dom-rekolekcyjny; tel.:(22) 722 12 57 tel. kom.: +723 215 576; e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

ter­min zgło­sze­nia do 10.09.2017 r. oraz dobro­wol­na ofia­ra za wykład w dniu 16.09.17 od osób z zewnątrz.

Zapra­sza­my szcze­gól­nie przed­sta­wi­cie­li edu­ka­cji, służ­by zdro­wia, stu­den­tów, oraz człon­ków ruchów kościel­nych itp.

Pod­czas wykła­du będzie­my oma­wiać pod­sta­wo­we i fun­da­men­tal­ne pyta­nia, np.: Czym jest duch i co jest przed­mio­tem bada­nia antro­po­lo­gii.

Nauka nie zna odpo­wie­dzi na to pyta­nie, ponie­waż nauka ma natu­rę mate­ria­li­stycz­ną, sta­ła się przy­ro­do­znaw­stwem. Obser­wu­je­my brak nauki huma­ni­stycz­nej, któ­ra zaj­mo­wa­ła­by się duchem, sen­sem życia, pyta­niem kim jest czło­wiek? Czło­wiek to oso­ba. Jest to poziom antro­po­lo­gicz­ny. Czło­wiek ma sumie­nie, życie, wol­ność, świa­do­mość, inte­lekt, pamięć i emo­cje. Jest to struk­tu­ra duszy ducho­wej.

Kie­dy czło­wiek zacho­ru­je na pozio­mie swo­jej struk­tu­ry fundamentalnej,czyli na pozio­mie duszy ducho­wej nikt go nie leczy, ponie­waż na tym pozio­mie pra­wie że nie zna­my czło­wie­ka.

Hagio­the­ra­pa to meto­da, któ­ra zaj­mu­je się antro­po­lo­gicz­nym pozio­mem czło­wie­ka, ujaw­nia przy­czy­ny i leczy jej kon­se­kwen­cje. Nie zaj­mu­je się wymia­rem bio­lo­gicz­nym ani psy­cho­lo­gicz­nym duszy, ale ści­śle antro­po­lo­gicz­nym, któ­ry leczy meto­dą hagio­the­ra­peu­tycz­ną. Pomo­cą w zro­zu­mie­niu tema­tu jest lite­ra­tu­ra mówia­ca o Zało­ży­cie­lu i tre­ści hagio­the­ra­pii: „HAGIOTERAPIA W SPOTKANIU Z CZŁOWIEKIEM“ lub „ANTROPOLOGIA HAGIOTERAPEUTYCZNA”.

                                                                                 (prof. Ivica Lulić)