Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
30 Lipiec 2016@08:00 – 31 Lipiec 2016@22:30
2016-07-30T08:00:00+02:00
2016-07-31T22:30:00+02:00
Gdzie:
Campus Misericordiae
Kraków
Polska
Koszty:
250 zł

Zapra­sza­my na wspól­ny wyjazd na Świa­to­we Dni Mło­dych do Kra­ko­wa. Chce­my wziąć udział w czu­wa­niu z mło­dy­mi z całe­go świa­ta razem z papie­żem Fran­cisz­kiem na Cam­pus Mise­ri­cor­diae.

Wyjazd z Czę­sto­cho­wy jest w sobo­tę 30 lip­ca. Spo­tka­nie z Ojcem Świę­tym będzie trwa­ło przez sobo­tę i zakoń­czy się w nie­dzie­lę Mszą Świę­tą.

Koszt: 250 zł (pakiet piel­grzy­ma 150 zł, fun­dusz soli­dar­no­ścio­wy 50 zł, prze­jazd 50 zł).

Zgło­sze­nia na wyjazd przyj­mu­je­my do 15 czerw­ca.

Zgło­sze­nia pro­si­my kie­ro­wać:
na kdm@odkupieni.pl,
do ks. Łuka­sza Tar­now­skie­go CPPS: lukasz@odkupieni.pl,
do ks. Damia­na CPPS: bratrewelka@tlen.pl
do 15 czerw­ca.
W zgło­sze­niu poda­je­my swo­je imię, nazwi­sko, pesel, adres.

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events