Oża­rów Maz. 11–12.02.2017 r.

Agen­da spo­tka­nia Rady Kra­jo­wej WKC z Rada­mi Pod­re­gio­nów:

1.Odpust Mat­ki Bożej 21.05.2017 r. (temat, plan. podział obo­wiąz­ków)

 1. Przy­go­to­wa­nie spra­woz­dań (pod­su­mo­wa­nie kaden­cji)
 2. Dekret zwo­łu­ją­cy Zebra­nie WKC i wnio­ski na Zebra­nie

4.Tematy for­ma­cyj­ne 2017/18 WKC i ich wyda­nie (Zeszyt Form. Nr 3)

- świa­dec­twa do tego nume­ru Zeszy­tu For­ma­cyj­ne­go od człon­ków WKC

 1. Ter­min Zebra­nia Kra­jo­we­go i reko­lek­cji WKC 2017 :

2–5.05.17 r. reko­lek­cje dla WKC;

6–7.05.17 r. Zebra­nie Kra­jo­we WKC (Pro­po­zy­cja oso­by pro­wa­dzą­cej reko­lek­cje dr Doro­ta Dźwig)

 1. Mło­dzi WKC” i współ­pra­ca z Nimi?
 2. Odwie­dzi­ny Rady Kra­jo­wej w Pod­re­gio­nach WKC (ter­mi­ny)
 3. Warsz­ta­ty w Pod­re­gio­nach 1 x w roku

- Reko­lek­cje ewan­ge­li­za­cyj­ne z ele­men­ta­mi  Hagio­te­ra­pii w Pod­re­gio­nie Oża­row­skim dla WKC i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych: 20–22.01.17 r. lub 15–17.09.17 r.

 1. Regu­la­min WKC (spo­tka­nie 12.02.2017)
 2. Roz­li­cze­nie Kasy Cen­tral­nej WKC

- roz­pro­wa­dza­nie ZF nr 2 zwrot kosz­tów i czy dodru­ko­wać (ile?)

- dług do Wydaw­nic­twa CPPS za Sta­tut WKC

 1. Reko­lek­cje dla księ­ży opie­ku­nów (ter­min: 13–16.11.2017 r. infor­ma­cja)
 2. Modli­twa o dobre wybo­ry w CPPS i WKC (nowen­na 9-mie­siecz­na przed wybo­ra­mi od wrze­śnia 2016)
 3. Infor­ma­cja o stro­nie inter­ne­to­wej WKC (adres ofi­cjal­ny stro­ny inter­ne­to­wej, odpo­wie­dzial­ni w pod­re­gio­nach za stro­ny Pod­re­gio­nów).
 4. Tema­ty i spra­wy wnie­sio­ne przez uczest­ni­ków spo­tka­nia
 5. Ter­min następ­ne­go spo­tka­nia (pro­po­zy­cja: 7–8 paź­dzier­nik 2017 od 8.00)
 6. Tema­ty róż­ne:

-ORRK akcen­tu­je for­ma­cję w Ruchach (kil­ka słów)

-Armia Krwi Chry­stu­sa

-Prze­nie­sie­nie Sekre­ta­ria­tu WKC w Domu św. Kaspra (adres do kore­spon­den­cji na stro­nie inter­ne­to­wej)

– Ks. Pro­win­cjał)