Kiedy:
13 Marzec 2020@18:00 – 15 Marzec 2020@12:00
2020-03-13T18:00:00+01:00
2020-03-15T12:00:00+01:00
Gdzie:
Ożarów Maz.
ul. Zamoyskiego 19

13–15.03.2020 —  Dni sku­pie­nia dla Ani­ma­to­rów, Człon­ków i wszyst­kich chęt­nych

W programie rekolekcji:

 codzien­na Eucha­ry­stia, roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go, ado­ra­cja i modli­twa,

doświad­cze­nie wspól­no­ty, modli­twa o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła, kon­fe­ren­cje,

moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z sakra­men­tu poku­ty i roz­mo­wy z kapła­nem