Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
4 Grudzień 2015@18:00 – 6 Grudzień 2015@13:00
2015-12-04T18:00:00+01:00
2015-12-06T13:00:00+01:00
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa
świętego Kaspra del Bufalo
42-221 Częstochowa
Polska

Zapra­sza­my wszyst­kich w wie­ku 25 — ciut, 25 i 25 + — 40, na week­end sku­pie­nia w uro­czym kli­ma­cie Domu św. Waw­rzyń­ca przy Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie.

W trak­cie reko­lek­cji będzie­my zagłę­bia­li się w tek­sty Pisma Świę­te­go, przez któ­re wspól­nie z Mary­ją będzie­my szli od Gali­lei, przez góry, do Jero­zo­li­my, by w naszej codzien­no­ści doświad­czyć naro­dzin nowe­go życia w nas.

Wię­cej infor­ma­cji pod adre­sa­mi mailo­wy­mi:
lukasz@odlupieni.pl — ks. Łukasz i bratrewelka@tlen.pl — ks. Damian oraz pod nume­rem tele­fo­nu: 507977318

Dołącz do wyda­rze­nia na Face­bo­oku

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events