Reko­lek­cje dla Księ­ży opie­ku­nów WKC w para­fiach, ter­min: 24–26.11.2015

Moż­li­wość pozna­nia ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa i dosta­nia zaświad­cze­nia o odby­tych reko­lek­cjach .

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js