Uda­ny wypo­czy­nek feryj­ny dla dzie­ci ze szko­ły pod­sta­wo­wej:

* rado­sne spo­tka­nie z Chry­stu­sem (Msza, miste­ria, warsz­ta­ty)

* zaba­wy, gry, kon­kur­sy, atrak­cje

Gwa­ran­to­wa­na opie­kuń­cza kadra tak­że świec­kich i noc­le­gi z peł­nym wyży­wie­niem.

   Temat: Otwar­ci na Bożą miłość i przy­jaźń             

PROWADZĄCY: Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa CPPS                        

TERMIN: od 5 VII (godz.1400) do 10 VII 2016r.                  

MIEJSCE: Dom Reko­lek­cyj­ny,

          Oża­rów Mazo­wiec­ki,     e-mail:ozarow@cpps.pl                                                                                                                                       

  1. Zamoy­skie­go 19     www.ozarow.cpps.pl                           

KOSZT: 250 zł                                                            

KONTAKT i ZAPISY: tel. (22) 722–12-57, 797–002-334                                     

Pla­kat dzie­ci LATO 2016 (1)

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js