Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
21 Maj 2017@09:15 – 15:45
2017-05-21T09:15:00+02:00
2017-05-21T15:45:00+02:00
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa
Świętego Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
Polska

Zapra­sza­my na odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi, 21 maja 2017 r. do Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

 

Temat: „Wy jeste­ście solą zie­mi. Wy jeste­ście świa­tłem świa­ta.” (Por. Mt 5,13–14)

Pro­gram:

  • 9:15 – Dro­ga Krwi Chry­stu­sa (Mode­ra­tor WKC Pod­re­gion Zamoy­ski)
  • 10:15 – Ogło­sze­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, świa­dec­two.
  • 10.30 – Kon­cert Kwar­tet Jasno­gór­ski
  • 11:00 – Msza świę­ta, homi­lia Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC, śpiew pie­śni: Kwar­tet Jasno­gór­ski
  • 12:30 – Poczę­stu­nek przy stra­ga­nach, spo­tka­nie we wspól­no­cie
  • 14:00 – Kon­cert zespo­łu WKC Mło­dych z War­sza­wy
  • 15:00 – Nabo­żeń­stwo Majo­we

Ser­decz­nie Zapra­sza­my Rada Kra­jo­wa Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa!
AMDG !

 

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events