Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
22 Maj 2016@09:30 – 15:30
2016-05-22T09:30:00+02:00
2016-05-22T15:30:00+02:00
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa
świętego Kaspra del Bufalo
42-221 Częstochowa
Polska

Ser­decz­nie zapra­sza­my na Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi, 22 maja 2016 r. do Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie.

 • 9.30 – Dro­ga Krwi Chry­stu­sa
 • 10.15 – Występ chó­ru Jasno­gór­skie­go Pueri Cla­ro­mon­ta­ni pod dyrek­cją Jaro­sła­wa Jasiu­ry
 • 11.00 – Uro­czy­sta Msza św. pod prze­wod­nic­twem ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go, Mode­ra­to­ra Kra­jo­we­go WKC
  • homi­lia: ks. Andrzej Szy­mań­ski CPPS
  • opra­wa litur­gicz­na — śpiew: Pueri Cla­ro­mon­ta­ni
 • 12.30 – 13.30  poczę­stu­nek przy stra­ga­nach i czas dla wspól­no­ty
 • 13.30  –  Pro­gram arty­stycz­ny:
  • pro­gram poetyc­ki Edward Prze­bie­racz
  • ewan­ge­li­za­cja przez świa­dec­twa
  • kon­cert zespo­łu dzie­cię­ce­go „Mała Armia Jezu­sa”
 • 15.00 – Nabo­żeń­stwo Majo­we i bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwia­rzem Krwi Chry­stu­sa – zakoń­cze­nie Odpu­stu.

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events