•  Odpust św. Kaspra w Oża­ro­wie Maz.
 • 18.10.2015 r. III Nie­dzie­la mie­sią­ca i Odpust św. Kaspra del Bufa­loPro­gram:

  9.30 Zawią­za­nie wspól­no­ty

  10.00 Kon­fe­ren­cja: Miło­sier­dzie Boże w Krwi Chry­stu­sa

  10.45 Medy­ta­cja

  11.30 Prze­rwa

  12.15 Czas świa­dectw

  13.00 Obiad

  14.00 Kon­fe­ren­cja : Uczyn­ki Miło­sier­dzia wzglę­dem cia­ła.

  14.45 Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu z modli­twą o uzdro­wie­nie

  - Indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo

  16.00 Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa

  17.00 Msza św.

  Zakoń­cze­nie Odpu­stu

  Uwa­ga ! Zapra­sza­my pod­czas Odpu­stu do korzy­sta­nia z Sakra­men­tu Poku­ty Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa !

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js