Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
23 Październik 2015@17:00 – 25 Październik 2015@13:00
2015-10-23T17:00:00+02:00
2015-10-25T13:00:00+01:00
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa
42-221 Częstochowa
Polska
Kontakt:
s. Marcina
600 157 136

OBUDZIĆ SIEBIE, ABY OBUDZIĆ INNYCH

Sio­stro, Bra­cie!

Ile lat jesteś już kapła­nem? Ile lat jesteś oso­bą kon­se­kro­wa­ną?

Wyda­je Ci się, że żyjesz Peł­nią Życia? A może Two­ja rela­cja z Jezu­sem sta­je się let­nia?

Bóg Ojciec zapra­sza Cię dziś do tego, aby naro­dzić się NA NOWO, aby przy­jąć Nowe Życie

Czas otwo­rzyć oczy, czas się obu­dzić, aby móc obu­dzić innych…

Zain­spi­ro­wa­ni sło­wa­mi papie­ża Fran­cisz­ka, jako Szko­ła Nowej Ewan­ge­li­za­cji św. Jana Chrzci­cie­la w Czę­sto­cho­wie wraz z Przy­ja­ciół­mi, pra­gnie­my zapro­sić oso­by życia kon­se­kro­wa­ne­go oraz księ­ży na Kurs Nowe Życie.

Po co?

  • aby wła­śnie NA NOWO doświad­czyć spo­tka­nia z Jezu­sem Ukrzy­żo­wa­nym, Zmar­twych­wsta­łym i Uwiel­bio­nym,
  • aby otrzy­mać Nowe Życie – życie Dziec­ka Boże­go i Dzie­dzi­ca Jego Kró­le­stwa,
  • aby same­mu doświad­cza­jąc, sta­wać się żywym świad­kiem Ewan­ge­lii, gło­szą­cym Dobrą Nowi­nę w mocy Ducha Świet­ne­go.

Za ile?

  • zakwa­te­ro­wa­nie + peł­ne wyży­wie­nie – 160zł

Gdzie?


Zapi­sy i kon­takt:
e-mail: sne.nowezycie@gmail.com
tel.: s. Mar­ci­na – 600 157 136

Osta­tecz­ny ter­min zgło­sze­nia na kurs do dnia 19 paź­dzier­ni­ka.
Odpo­wie­dzial­ny: Ks. Michał Kraw­czyk SNE Czę­sto­cho­wa

Daj się obu­dzić!

Zaproś Two­ich zna­jo­mych kapła­nów, bra­ci i sio­stry (link do wyda­rze­nia na Face­bo­oku).

 

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events