Kiedy:
29 Czerwiec 2015@09:30 – 4 Lipiec 2015@10:30
2015-06-29T09:30:00+02:00
2015-07-04T10:30:00+02:00
Gdzie:
Pielgrzymka z Warszawy do Rzymu
Koszty:
2500 zł*
Kontakt:
ks. Józef Godlewski CPPS
504 731 998

pielgrzymka-do-wloch_2015_plakat_webZ oka­zji jubi­le­uszu 200-lecia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, Pol­ska Pro­win­cja CPPS orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Włoch. Głów­nym jej celem będzie udział w mię­dzy­na­ro­do­wych obcho­dach jubi­le­uszu, oraz odwie­dzi­ny miejsc zwią­za­nych z histo­rią Zgro­ma­dze­nia.

Ter­min: 29 czerw­ca – 4 lip­ca 2015 r.

Cena: 2500,- zł*

*Osta­tecz­na cena zależ­na będzie od aktu­al­ne­go w dniu wymia­ny, śred­nie­go kur­su walu­ty euro NBP. Poda­na cena obli­czo­na jest wg kur­su 4,17 zł. Zmia­na war­to­ści euro o 10 gr. gene­ru­je zmia­nę ceny o oko­ło 40 zł.

W cenie piel­grzym­ki:

 • Prze­lot linia­mi „Ali­ta­lia” na rela­cji: War­sza­wa – Rzym – War­sza­wa.
 • Noc­le­gi w poko­jach 2-oso­bo­wych z łazien­ką.
 • Dwa posił­ki dzien­nie.
 • Prze­jaz­dy we Wło­szech auto­ka­rem tury­stycz­nym.
 • Asy­sta przed­sta­wi­cie­la Waty­kań­skie­go Biu­ra Piel­grzym­ko­we­go na lot­ni­sku w Rzy­mie.
 • Korzy­sta­nie z sys­te­mu słu­chaw­ko­we­go pod­czas wyciecz­ki „śla­da­mi św. Kaspra”.
 • Ubez­pie­cze­nie kosz­tów lecze­nia (15.000 €) i następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków (1.250 €)

Cena nie pokry­wa:

 • Kosz­tów poru­sza­nia się komu­ni­ka­cją miej­ską.
 • Bile­tów wstę­pu do płat­nych muze­ów i płat­nych obsza­rów zabyt­ko­wych w Rzy­mie.
 • Innych wydat­ków.

Zakwa­te­ro­wa­nie:
Dom “Maria SS. Assun­ta”- Rzym, Via Casi­li­na, 235.

Obsłu­ga piel­grzym­ko­wa:
Waty­kań­skie Biu­ro „Ope­ra Roma­na Pel­le­gri­nag­gi” (ORP)

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

29 czerw­ca, ponie­dzia­łek: War­sza­wa – Rzym.

11:30       Odpra­wa bile­to­wo-baga­żo­wa na lot­ni­sku F. Cho­pi­na, War­sza­wa-Okę­cie.
13:25       Wylot.
15:45       Przy­lot do Rzy­mu na lot­ni­sko Leonar­do da Vin­ci, Fiu­mi­ci­no.
16:15       Trans­fer auto­ka­rem tury­stycz­nym z lot­ni­ska do hote­lu.
17:15       Zakwa­te­ro­wa­nie.
18:00       Eucha­ry­stia.
19:00       Obia­do­ko­la­cja.
Dla chęt­nych: spa­cer po Rzy­mie (prze­jazd komu­ni­ka­cją miej­ską).

30 czerw­ca, wto­rek: Rzym.

07:30       Eucha­ry­stia.
08:15       Śnia­da­nie.
09:15       Prze­jazd auto­ka­rem tury­stycz­nym z hote­lu do cen­trum mia­sta.
10:00       Wyciecz­ka „śla­da­mi św. Kaspra del Bufa­lo” i nawie­dze­nie gro­bu świę­te­go.
12:30       Czas wol­ny. Posi­łek we wła­snym zakre­sie.
Oka­zja do indy­wi­du­al­ne­go zwie­dza­nia Rzy­mu.
Prze­jazd miej­skim metrem do sta­cji „Arco di Tra­ver­ti­no”.
18:00       Mię­dzy­na­ro­do­we nabo­żeń­stwo z sakra­men­tem poku­ty i pojed­na­nia w koście­le św. Kaspra del Bufa­lo, z udzia­łem piel­grzy­mów przy­by­łych na jubi­le­usz CPPS.
Powrót do hote­lu auto­ka­rem tury­stycz­nym.
20:00       Obia­do­ko­la­cja.

1 lip­ca, śro­da: Rzym.

07:30       Śnia­da­nie.
08:15       Prze­jazd auto­ka­rem tury­stycz­nym z hote­lu na Plac św. Pio­tra.
10:30       Udział w papie­skiej audien­cji gene­ral­nej, wraz z mię­dzy­na­ro­do­wą gru­pą piel­grzy­mów przy­by­łych na jubi­le­usz CPPS.
12:30       Czas wol­ny. Posi­łek we wła­snym zakre­sie.
Oka­zja do zwie­dze­nia Waty­ka­nu i nawie­dzin gro­bu św. Jana Paw­ła II.
Prze­jazd miej­skim metrem do sta­cji „S. Gio­van­ni”.
Moż­li­wość nawie­dze­nia „Sca­la San­ta”.
17:00       Eucha­ry­stia z oka­zji uro­czy­sto­ści Krwi Chry­stu­sa w bazy­li­ce św. Jana na Late­ra­nie, z udzia­łem mię­dzy­na­ro­do­wych piel­grzy­mów przy­by­łych na jubi­le­usz CPPS.
Powrót do hote­lu auto­ka­rem tury­stycz­nym.
20:00       Obia­do­ko­la­cja.

2 lip­ca, czwar­tek: Rzym – Alba­no – Rzym.

07:30       Eucha­ry­stia.
08:15       Śnia­da­nie.
09:15       Prze­jazd auto­ka­rem tury­stycz­nym z hote­lu do Sank­tu­arium św. Kaspra del Bufa­lo w Alba­no Lazia­le.
10:15       Zwie­dza­nie muzeum św. Kaspra.
Film o Misjo­na­rzach Krwi Chry­stu­sa.
Aga­pa w gro­nie mię­dzy­na­ro­do­wych piel­grzy­mów przy­by­łych na jubi­le­usz CPPS (posi­łek, pre­zen­ta­cja naro­do­wych pie­śni i tań­ca…)
Po połu­dniu: powrót auto­ka­rem tury­stycz­nym do Rzy­mu.
Nawie­dze­nie gro­bu św. Marii de Mat­tias.
Powrót do hote­lu pie­szo, lub komu­ni­ka­cją miej­ską.
20:00       Obia­do­ko­la­cja.

3 lip­ca, pią­tek: Rzym – Son­ni­no – Acu­to – Rzym.

07:30       Eucha­ry­stia.
08:15       Śnia­da­nie.
09:15       Wyjazd z hote­lu auto­ka­rem tury­stycz­nym.
11:15       Odwie­dzi­ny Son­ni­no – miej­sca dzia­łal­no­ści misyj­nej św. Kaspra del Bufa­lo wśród ban­dy­tów.
Obiad.
Wizy­ta w Acu­to – miej­scu powsta­nia Zgro­ma­dze­nia Sióstr Ado­ra­to­rek Krwi Chry­stu­sa.
Zwie­dza­nie muzeum św. Marii de Mat­tias.
Po połu­dniu: powrót do Rzy­mu.
Czas wol­ny. Posi­łek we wła­snym zakre­sie.

4 lip­ca, sobo­ta: Rzym – War­sza­wa.

06:00       Eucha­ry­stia.
06:30       Śnia­da­nie.
07:00       Trans­fer auto­ka­rem tury­stycz­nym z hote­lu na lot­ni­sko Leonar­do da Vin­ci, Rzym – Fiu­mi­ci­no.
08:15       Odpra­wa bile­to­wo-baga­żo­wa.
10:05       Wylot.
12:35       Przy­lot na lot­ni­sko F. Cho­pi­na, War­sza­wa – Okę­cie.

SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI

Płat­ność  gotów­ką, lub wpła­tą na kon­to:
Bank Pekao S.A
12 1240 1213 1111 0010 5888 0161
Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa. Pro­win­cja Pol­ska.
42–221 Czę­sto­cho­wa, ul. św. Kaspra del Bufa­lo 2/18

Moż­li­wa płat­ność w ratach:

 • Przy zapi­sie – 500 zł.
 • Do 1 mar­ca 2015 r. – 1000 zł.
 • Do 1 czerw­ca 2015 r. – pozo­sta­ła kwo­ta.

W przy­pad­ku rezy­gna­cji z piel­grzym­ki, wpła­ta może być  czę­ścio­wo zwró­co­na. Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie pra­wo zatrzy­ma­nia kwo­ty, w wyso­ko­ści zależ­nej od ter­mi­nu rezy­gna­cji:

 • Do 31 grud­nia 2014 r. – 100 zł.
 • Od 1 do 31 stycz­nia 2015 r. – 200 zł.
 • Od 1 do 28 lute­go 2015 r. – 500 zł.
 • Od 1 do 31 mar­ca 2015 r. – 1000 zł.
 • Od 1 kwiet­nia do 31 maja 2015 r. – 1500 zł.
 • Od 1 czerw­ca do 29 czerw­ca r. – 1900 zł.

Infor­ma­cje i zapi­sy:

Ks. Józef Godlew­ski CPPS
42–217 Czę­sto­cho­wa, ul. Mąko­szy 1
tel. kom.: 504 731 998
e-mail: jozef@odkupieni.pl

Klik­nij aby pobrać pla­kat piel­grzym­ki

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events