II tur­nus reko­lek­cji dla rodzin: 16–21.08.2016 rpro­wa­dzący: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS z Eki­pą Rodzin

Reko­lek­cje Rodzin wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą

Ter­min: 16–21.08.2016 r.

Pro­wa­dzą­cy: Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS i Rodzi­ny ze Wspól­no­ty Sychar, Porad­nic­twa Rodzin­ne­go(…)

Temat reko­lek­cji: Krę­go­słup mał­żeń­stwa i rodzi­ny

Sło­wo Życia: „ Ja sam i mój dom słu­żyć chce­my Panu».”. (Joz. 24,15)

Gdzie: Oża­rów Maz..  Dom Misyj­ny Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

Ter­min zgło­szeń: do 10.08.2016 z przed­pła­tą 125 zł. od oso­by

Jeże­li po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!!

Zgło­sze­nia przez tele­fon: (22) 722 12 57 lub e-mail: boguslaw@odkupieni.pl; 694451259

Ofia­ra: 250 zł. od oso­by, w tym wyży­wie­nie dzie­ci wiek 0–5 pro­mo­cja gra­tis, od 6 roku życia 150 zł.

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js