Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
4 Marzec 2017@18:30 – 19:30
2017-03-04T18:30:00+01:00
2017-03-04T19:30:00+01:00
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa
Świętego Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
Polska

Czło­wiek jest isto­tą cie­le­sno-psy­chicz­no-ducho­wą. Posza­no­wa­nie każ­dej z tych sfer jest warun­kiem ludz­kie­go zdro­wia, speł­nie­nia i szczę­ścia. Współ­cze­sna nauka odkry­wa zna­cze­nie sfe­ry ducho­wej w czło­wie­ku. Spo­tka­nie zaty­tu­ło­wa­ne „Bać się ducha?” pra­gnie przy­bli­żyć te odkry­cia, wyja­śnia­jąc rów­nież poję­cie „ducha” w ogó­le.

Zapra­sza­my  4 mar­ca 2017, na godz. 18.30. Pro­wa­dzi spo­tka­nie ks. Józef Godlew­ski CPPS

Miej­sce: Aula w domu św. Waw­rzyń­ca przy Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events