Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!
Dziś w Łabuń­kach prze­ży­wa­li­śmy Dzień Sku­pie­nia WKC dla wszyst­kich pod kie­row­nic­twem ks. Fili­pa Pię­ty CPPS Mode­ra­to­ra Pod­re­gio­nu Zamoj­skie­go WKC wg programu:
            9.oo — śniadanie,
          10.oo — konferencja,


          11.oo — Dro­ga Krwi Chrystusowej,


         12.oo — Eucharystia,

  
          13.oo — obiad,

          14.oo — róża­niec przed Naj­święt­szym Sakramentem,
          15.oo — koron­ka do Boże­go Miłosierdzia,
          16.oo — bło­go­sła­wień­stwo oraz indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Naj­święt­szym Sakra­men­tem, zakończenie.

 
Pogo­da dopi­sa­ła, uczest­ni­cy również.

Apo­lo­niusz Adamski.

Z przy­jem­no­ścią podzie­lę się repor­ta­żem foto­gra­ficz­nym, do któ­re­go załą­czam link:

»>KLIKNIJ«<