20 — 22.11.2015 r. — sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów, człon­ków Wspól­no­ty i zain­te­re­so­wa­nych

22 — 24.01.2016 r. — sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów, człon­ków Wspól­no­ty i zain­te­re­so­wa­nych

08 -10.04.2016 r. — sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów, człon­ków Wspól­no­ty i zain­te­re­so­wa­nych

10 -12.06.2016 r. -sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów, człon­ków Wspól­no­ty i zain­te­re­so­wa­nych

TERMINY ODPUSTÓW

 poświę­co­nych patro­no­wi Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa Św. Kaspro­wi del Bufa­lo w Pod­re­gio­nie Swa­rzew­skim.

4.10 2015 r. — odpust die­ce­zjal­ny połą­czo­ny z Nie­dzie­lą Misyj­ną w para­fii pw. Opatrz­no­ści Bożej Szcze­ci­nie. Msze św. w sobo­tę — godz. 18,00, w nie­dzie­lę — 7.30, 9.00, 10.30  (dla dzie­ci), 12.00, 13.30,18.00. Po Mszy św. o godz. 13,30 — spo­tka­nie WKC Die­ce­zji Szcze­ciń­sko-Kamień­skiej.

11.10.2015 r.  — odpust die­ce­zjal­ny św. Kaspra w kapli­cy Szpi­ta­la Uni­wer­sy­tec­kie­go im. Jana Bizie­la w Byd­gosz­czy na ul. Ujej­skiej 75, na tere­nie Para­fii pw. św. Jadwi­gi Kró­lo­wej. Msza św. — godz. 10.00.

15.10.2015 r.  — odpust die­ce­zjal­ny św. Kaspra w para­fii pw. Naro­dze­nia NMP w Bia­ło­gar­dzie.

Msza św. — godz.18.00. Po mszy św. spo­tka­nie WKC  Die­ce­zji Kosz­liń­sko-Koło­brze­skiej.

17.10.2015 r. — odpust  św. Kaspra w Domu Misyj­nym w Swa­rze­wie.

17.10.2015 r.  — odpust die­ce­zjal­ny św. Kaspra w para­fii pw. Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Pol­ski w Elblą­gu. Msza św. — godz. 14.00. Po mszy św. spo­tka­nie WKC Die­ce­zji Elblą­skiej. 

19.10..2015 r.  - odpust para­fial­ny św. Kaspra w para­fii pw. Św. Urszu­li Ledó­chow­skiej w Gdań­sku na    Cheł­mie. Msza św.- godz. 18.00. Po mszy św. spo­tka­nie WKC (diec. gdań­ska).

20.10.2015 r.  —  odpust  para­fial­ny  św.  Kaspra w para­fii pw. Chry­stu­sa Odku­pi­cie­la w Gdań­sku na   Żabian­ce. Msza św.  — godz. 18.30. Po mszy św. spo­tka­nie WKC (diec. gdań­ska).

21.10.2015 r. — odpust die­ce­zjal­ny św. Kaspra w para­fii pw. Ducha Świę­te­go w Gdy­ni na Dąbro­wie.      Msza św. o godz. 18.00. Po mszy św. spo­tka­nie WKC Die­ce­zji Gdań­skiej.

22.10.2015 r. — odpust para­fial­ny św. Kaspra w para­fii św. Józe­fa w Olsz­ty­nie. Msza św. — godz. 15.00.   Po mszy św. spo­tka­nie WKC ( diec. war­miń­ska)

23.10.2015 r. — odpust para­fial­ny św. Kaspra w para­fii pw. Św. Jerze­go w Kętrzy­nie. Msza św. o godz.   15.00 (diec. war­miń­ska).

24.10.2015 r. — odpust die­ce­zjal­ny św. Kaspra w para­fii pw. Św. Jerze­go w Kętrzy­nie. Msza św. o godz.   11.00 . Po mszy św. kon­fe­ren­cja i aga­pa (diec. war­miń­ska).

25.10.2015 r. — odpust para­fial­ny św. Kaspra połą­czo­ny z Nie­dzie­lą Misyj­ną w para­fii pw. Św. Andrze­ja Bobo­li   w Lidz­bar­ku War­miń­skim.

  • Msze św. w nie­dzie­lę o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00.
  • Po połu­dniu spo­tka­nie WKC (diec. war­miń­ska).