Dzię­ku­jemy Bogu za nasz pierw­szy w tym roku for­ma­cyj­nym dzień sku­pie­nia poświę­cony nowe­mu tema­towi for­ma­cyj­nemu w roku 2015/16 „Roze­zna­wa­nie Woli Bożej”. Dzię­kuję wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czyli w nim  przez obec­ność lub ducho­wo. Cie­szymy się z obec­no­ści i pomo­cy szcze­gól­nie ks. Mariu­sza cpps.

For­ma­cja dla Wspól­noty Krwi Chry­stu­sa       

kon­takt:  ks. Bogu­sław Wit­kow­ski  cpps          

Ter­miny: 

27.02.2016 r. Spo­tka­nie Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nów w Oża­ro­wie Maz.

 • 19–21.02.2016 – Reko­lek­cje week­en­do­we (Dni sku­pie­nia) dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i ani­ma­to­rów WKC
 • 11–13.03.2016 r. Odwie­dzi­ny WKC przez  Radę Kra­jo­wą w Łabuń­kach
 • 17–19.06.2016 – Reko­lek­cje week­en­do­we (Dni sku­pie­nia) dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych  i ani­ma­to­rów WKC
 • 8–10.04.2016 r. – Warsz­taty WKC o ducho­wo­ści Krwi Chrystusa 
 • 15–17.04.2016 r.  Odwie­dzi­ny WKC przez  Radę Kra­jo­wą w Czę­sto­cho­wie
 • 01–04.05.2016 – Reko­lek­cje Ani­ma­to­rów Die­ce­zjal­nych i Pod­re­gionu WKC, Dom św. Kaspra Cz-wa
 • 05–07.05.2016 r. Zebra­nie Kra­jowe WKC, Dom św. Kaspra Cz-wa
 • 22.05.2016 r. Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w Częstochowie
 • 10–12.06.2016 r.  Odwie­dzi­ny WKC przez  Radę Kra­jo­wą w Swa­rze­wie          
 • 13–18.09.2016 r. Reko­lek­cje dla człon­ków WKC i nie tylko!
 • 23–25.09.2016 -Reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i ani­ma­to­rów WKC
 • 7–9.10. 2016 – Reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych  i ani­ma­to­rów WKC
 • 11–13.11.2016 – Reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i ani­ma­to­rów WKC
 • 14–17.11.2016 – Reko­lek­cje dla Księ­ży opie­ku­nów para­fial­nych WKC 
 • Czu­wa­nie na Jasnej Górze 10/11.12.2016 r.

Reko­lek­cje dla dzieci

 •  reko­lek­cje dla dzie­ci w waka­cje: 5–10.07.2016 r. – kon­takt ks. Krzysz­tof Suro­wa­niec cpps

Reko­lek­cje dla młodzieży

 • reko­lek­cje let­nie dla mło­dzieży: 19–23. 07.2016 r.
 •  waka­cyjne reko­lek­cje mło­dzie­żowe: 19–23.07.2016 r.  kon­takt ks. Krzysz­tof Suro­wa­niec cpps
 • 26–31.07.2016 r. Świa­towe Dni Mło­dzieży w Krakowie

Reko­lek­cje dla całych rodzin oraz narzeczonych

zapra­szamy szcze­gól­nie w wakacje

I tur­nus reko­lek­cji dla rodzin: 12–17.07.2016 rpro­wa­dzący: ks. Ksa­wery Kuja­wa CPPS

II tur­nus reko­lek­cji dla rodzin: 16–21.08.2016 rpro­wa­dzący: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS z Eki­pą Rodzin

Reko­lek­cje z Pań­stwem Jadwi­gą i Jac­kiem Puli­kow­skich: 25–27.11.2016 r.

Reko­lek­cje dla dorosłych

 • Reko­lek­cje maryj­ne (S. Basia Wspól­nota Ośmiu Bło­go­sła­wieństw): 9–11.09.2016 r.

Msze ku czci Krwi Chrystusa

Kon­takt ks. Mariusz Szy­kuła cpps W każ­dą trze­cią nie­dzielę mie­siąca od godz. 14.00 oprócz: grud­nia i maja) (Gru­dzień: Czu­wa­nie noc­ne WKC w kapli­cy Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Pol­ski na Jasnej Górze)
(Maj, czer­wiec: Msze Świę­te odpu­stowe w Sank­tu­arium Krwi Chry­stusa w Częstochowie)

 • W pro­gra­mie:
  14.00 Kon­fe­ren­cja ; 14.45 Ado­ra­cja ; 15.30 Dro­ga Sied­miu Prze­lań Krwi Chrystusa,
  16.30 Eucharystia

Czu­wa­nia noc­ne: Pierw­sza sobo­ta m-ca: 05.03.2016 r. kon­takt Ks. Mariusz Szy­ku­ła cpps

Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego ul. Zamoy­skiego 19 ;05–850 Oża­rów Mazowiecki
tel.:(22) 722 12 57 tel. kom.: +48 787–639-704 (rezer­wa­cja grup i osób na nocleg)
e-mail: oza­row@odkupieni.pl Kon­to ban­kowe: 33 1020 1664 0000 3502 0216 3202