W dniach 03–05 lute­go 2017 roku spo­tka­li­śmy się na sku­pie­niu ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i wszyst­kich chęt­nych w Oża­ro­wie Mazowieckim.
Temat for­ma­cyj­ny: Bło­go­sła­wie­ni Miło­sier­ni, albo­wiem oni miło­sier­dzia dostąpią.

Temat przed­sta­wi­ła die­ce­zja bia­ło­stoc­ka. Zwró­co­no szcze­gól­ną uwa­gę na prze­ba­cze­nie, jako jeden z warun­ków miłosierdzia.

Tydzień wcze­śniej odby­ły się reko­lek­cje na temat Hagio­te­ra­pia, „Uzdro­wie­nie cia­ła przez uzdro­wie­nie duszy”.
Przed­sta­wio­no nam krót­ką rela­cję z tego co się wyda­rzy­ło na tych rekolekcjach;
Przy­po­mnie­nie dzi­siej­sze­mu czło­wie­ko­wi, że posia­da duszę ducho­wą, w któ­rej szcze­gól­nie obec­ny jest Bóg. Spo­tka­nie się z Tym wła­snie Trój­je­dy­nym Bogiem może dopro­wa­dzić do uzdro­wie­nia człowieka.
Pod­czas ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, roz­my­śla­li­śmy nad obo­wiąz­ka­mi ani­ma­to­rów, wg nowych statutów.
Na zakoń­cze­nie była wymia­na doświad­czeń wspól­nie razem, każ­dy mówił, jak prze­żył, i co naj­bar­dziej dla nie­go było ważne.

Następ­ne spo­tka­nie 03–05 mar­ca 2017 roku.

rela­cja: Elżbieta
zdję­cia: Danuta