kielich ziem

Zapra­sza­my do Oża­ro­wa Mazo­wiec­kie­go w dniach 13 — 18 wrze­śnia. W Domu Św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go odbę­dą się

Reko­lek­cje pt. „Ducho­wość Krwi Chry­stu­sa według Św. Kaspra”.

Począ­tek  13. 09 (wto­rek) o godz. 18.00; zakoń­cze­nie 18.09. (nie­dzie­la ) o godz. 10.00

6 dni z ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa - czas mil­cze­nia i wyci­sze­nia, szu­ka­nia Woli Bożej, czas modli­twy i Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i roz­mów ducho­wych oraz Sakra­men­tu Pokuty.

Pro­wa­dze­nie ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS
Plan rekolekcji:

(…)nasze zba­wie­nie nie doko­nu­je się tyl­ko ze wzglę­du na nasze uczyn­ki poboż­ne, ale dzię­ki Miło­sier­dziu Boże­mu, któ­re nas zba­wi­ło w Krwi Chry­stu­so­we­go Przy­mie­rza”.        (Św. Kasper del Bufalo).

Temat: Ducho­wość Krwi Chry­stu­sa według Św. Kaspra

Sło­wo Życia: ”Lecz gdy pode­szli do Jezusa…jeden z żoł­nie­rzy włócz­nią prze­bił mu bok , a  natych­miast wypły­nę­ła krew i woda” (J 19,33–34)

 

Wto­rek 13.09.2016 r. (Roz­po­czę­cie rekolekcji)

18.00 Eucha­ry­stia- kaplica

19.00 Kola­cja

20.00 Kon­fe­ren­cja wstępna

Śro­da 14.09.2016 r.

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa poran­na- jutrznia

8.30 Śnia­da­nie

10.00 Kon­fe­ren­cja I

10.45 Modli­twa osobista

11.00–12.00 Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma św.

12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.30 Eucha­ry­stia ( kaplica)

13.30 Obiad ( czas na spa­ce­ry i odpoczynek)

16.00 Godzi­na Pytań w auli

17.00–18.00 Nie­szpo­ry z Ado­ra­cją Najśw. Sakramentu

18.00 Kola­cja

19.15 Wymia­na doświadczeń

20.30 Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu (czas na roz­mo­wę ducho­wą, spo­wiedź, modlitwę)

22.00 Zakoń­cze­nie Ado­ra­cji Najśw. Sakra­men­tu; Cisza Nocna !!

 

Czwar­tek 15.09.2016 r.

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa poran­na- jutrznia

8.30 Śnia­da­nie

10.00 Kon­fe­ren­cja II

10.45 Modli­twa osobista

11.00–12.00 Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma św.

12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.30 Eucha­ry­stia ( kaplica)

13.30 Obiad ( czas na spa­ce­ry i odpoczynek)

16.00 Godzi­na Pytań w auli

17.00 Nie­szpo­ry w kaplicy

17.30 Kola­cja

18.30 Wymia­na doświadczeń

19.30  Nie­spo­dzian­ka dla wszyst­kich w auli.

21.00 Ado­ra­cja dla chęt­nych (czas na roz­mo­wę ducho­wą, spo­wiedź, modlitwę)

22.00 Zakoń­cze­nie Ado­ra­cji Najśw. Sakra­men­tu; Cisza Nocna !!

 

Pią­tek 16.09.2016 r. (Dzień Pokutny)

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa poran­na- jutrznia

8.30 Śnia­da­nie

10.00 Kon­fe­ren­cja III

10.45 Modli­twa osobista

11.00–12.00 Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma św.

12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.30 Eucha­ry­stia ( kaplica)

13.30 Obiad ( czas na spa­ce­ry i odpoczynek)

16.00 Nabo­żeń­stwo Pokut­ne w Kaplicy

  1. 45 Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu (czas na roz­mo­wę ducho­wą, spo­wiedź, modlitwę)

18.00 Kola­cja

19.15 Dro­ga Krwi Chry­stu­sa przy kapliczkach

20.30 Wymia­na doświadczeń

22.00 Cisza Nocna !!

Sobo­ta  17.09.2016

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa poranna

8.30 Śnia­da­nie

10.00 Kon­fe­ren­cja

10.45 Modli­twa osobista

11.00–12.00 Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma św.

12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.30 Eucha­ry­stia ( kapli­ca duża)

13.30 Obiad

16.00 Godzi­na Pytań w auli

17.00–18.00 Nie­szpo­ry z Ado­ra­cją Najśw. Sakramentu

18.00 Kola­cja

19.15 Wymia­na doświadczeń

20.00 Rekre­acja w auli (Miste­ria przy­go­to­wa­ne przez grupy)

-Apel Maryj­ny

22.30 Apel Jasno­gór­ski (czas na roz­mo­wę ducho­wą, spo­wiedź, modlitwę)

Cisza Noc­na !!

 

Nie­dzie­la 18.09.2016r.(Zakończenie Rekolekcji)

7.00 Pobud­ka

7.30 Eucha­ry­stia w kaplicy

8.30 Śnia­da­nie

09.30 Wspól­ne spo­tka­nie w auli

Zakoń­cze­nie Rekolekcji !