Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych 

Ter­min: 07–09.02.2020

05–850 Ożarów Mazowiecki
ul. Zamoyskiego 19
05–850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 722 12 57:
e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

TematKomunikacja drogą do królowania Jezusa w naszych rodzinach[1] 

                                                                      Ser­decz­nie zapra­szam! ks. Bogu­sław CPPS

Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych z Panem Jackiem Pulikowskim i Jego Żoną Jadwigą

Sło­wo życia: „To jest moje przy­ka­za­nie, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li tak jak Ja was umi­ło­wa­łem”   (J 15,12).

Pro­gram reko­lek­cji:

Pią­tek 07.02.20 r. Przy­jazd.

16.00–17.45 Fur­ta, zakwa­te­ro­wa­nie

18.00 Kola­cja

-zmy­wa­nie naczyń

19.00 Kon­fe­ren­cja 1. Jacek Puli­kow­ski -aula(Dzie­ci w tym cza­sie są z opie­ku­na­mi)

20.15 Eucha­ry­stia-kapli­ca I pię­tro

21.00 prze­rwa

21.15 Zawią­za­nie wspól­no­ty w auli

Apel Jasno­gór­ski

Oka­zja do roz­mów: PP Puli­kow­scy, (porad­nic­two rodzin­ne), spo­wie­dzi…

23.00 Cisza noc­na!!

Sobo­ta 08.02.20 r.

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa (wspólna),rodzinami idzie­my do kapli­cy.

8.15 Śnia­da­nie -zmy­wa­nie naczyń

9.30 Kon­fe­ren­cja 2 w auli (Jacek Puli­kow­ski)

-Modli­twa oso­bi­sta

10.45 prze­rwa

11.15 Kon­fe­ren­cja 3 w auli (Jacek Puli­kow­ski)

13.00 Eucha­ry­stia w kapli­cy

13.45 Obiad

-zmy­wa­nie naczyń

15.15 Spo­tka­nie ze Wspól­no­tą Trud­nych Mał­żeństw- Sychar

15.30–16.30 Czas dla rodzin i warsz­ta­ty: 1. Porad­nic­two Rodzin­ne (Wspól­no­ta Sychar , PP. Wal­de­mar i Maria Tla­ga), 2. Kącik dla kobiet-Jak dbać o sie­bie?, Tatu­sio­wie zaj­mu­ją się dzieć­mi, Panie zosta­ją.

16.45 – Kon­fe­ren­cja 4 w auli (Jacek Puli­kow­ski)

18.30 Kola­cja –zmy­wa­nie naczyń

Prze­rwa (przy­go­to­wa­nie dzie­ci do snu)

20.00 Nabo­żeń­stwo Pokut­ne w kapli­cy I pię­tro

20.30 Ado­ra­cja z oka­zją do spo­wie­dzi, bło­go­sła­wień­stwo Fatim­skie rodzin z modli­twą o uzdro­wie­nie.

21.30 Zakoń­cze­nie Ado­ra­cji .

Pod­czas Ado­ra­cji moż­li­wość spo­wie­dzi, oraz roz­mo­wy z kapła­nem.

Pod­czas trwa­nia reko­lek­cji. Moż­li­wość roz­mo­wy z PP. Puli­kow­skim i PP Tla­ga

Nie­dzie­la 09.02.20 r. Zakoń­cze­nie reko­lek­cji.

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa poran­na rodzi­na­mi idzie­my do kapli­cy.

8.15 Śnia­da­nie

-zmy­wa­nie naczyń

9.00 Kon­fe­ren­cja 5 w auli, czas na pytania(Jacek Puli­kow­ski).

10.30 prze­rwa

11.00 Kon­fe­ren­cja 6 w auli, czas na pyta­nia i wymia­nę doświadczeń(Jacek Puli­kow­ski).

12.30 Msza św. w kapli­cy, zawie­rze­nie rodzin Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Maryi ,  bło­go­sła­wień­stwo dzie­ci

13.30 Obiad

-zmy­wa­nie naczyń przez chęt­nych (sprzą­ta­nie)

15.00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia – dla chęt­nych

Zakoń­cze­nie reko­lek­cji !                                   AMDG !

                   

Dele­ga­cja Pol­ska na synod Bisku­pów o rodzi­nie w Waty­ka­nie– paź­dzier­nik 2015 rok

[1] Por. Kró­luj nam Chry­ste w naszych rodzi­nach ! (Z Jubi­le­uszo­we­go Aktu Przy­ję­cia Jezu­sa Chry­stu­sa za Kró­la i Pana Kra­ków Łagiew­ni­ki 19.11.2016 rok)