Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych 

Ter­min: 07–09.02.2020

TematKomu­ni­ka­cja dro­gą do kró­lo­wa­nia Jezu­sa w naszych rodzi­nach[1] 

Sło­wo życia: „To jest moje przy­ka­za­nie, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li tak jak Ja was umi­ło­wa­łem”   (J 15,12).

Plan jest w przy­go­to­wa­niu, a wię­cej infor­ma­cji na stro­nie www.dommisyjnyozarow.pl

                                                                      Ser­decz­nie zapra­szam! ks. Bogu­sław CPPS