Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa!

Ser­decz­nie Was Pozdra­wiam i zapra­szam do nasze­go Domu Misyj­ne­go w dniach 17–19.06.2016 r.  na dzień sku­pie­nia. Zapro­ście też wszyst­kich kan­dy­da­tów i zain­te­re­so­wa­nych naszą ducho­wo­ścią. Roz­po­czy­na­my jak zwy­kle kola­cją w pią­tek o godz. 18.00  a koń­czy­my obia­dem w nie­dzie­lę. Jest to sku­pie­nie koń­czą­ce nasz tego­rocz­ny rok for­ma­cyj­ny. War­to się zasta­no­wić i przy­go­to­wać for­mę zakończenia.

Z bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps