25–27.09.2015 – sku­pie­nie, Czę­sto­cho­wa dom św. Waw­rzyń­ca

8–11.10.2015. – spo­tka­nie Rad Pod­re­gio­nów (Oża­rów Maz.)

16–18.10.2015. – sku­pie­nie wyjaz­do­we, Ostrów Wiel­ko­pol­ski

27–29.11.2015. – sku­pie­nie, Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra

5–7.02.2016. – sku­pie­nie, Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra

15–17.04.2016. – sku­pie­nie, Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra

17–19.06.2016. – sku­pie­nie, Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra

26–30.08.2016 – Reko­lek­cje, Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra

 

Moż­na rów­nież zgła­szać sku­pie­nia wyjaz­do­we i wizy­ta­cje WKC w para­fiach.

 

Ks. Daniel Rafał Mokwa, CPPS

Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go