Pole­ca­ne reko­lek­cje i inne ini­cja­ty­wy Misjo­na­rzy (CPPS) w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz.:

 • 10 — 13. 01. 2019 r. – Kurs Hagio­te­tra­pii (zapro­sze­nie do udzia­łu WKC); 
 • 19 — 22. 11. 2018r. – Reko­lek­cje Kapłań­skie i dla Księ­ży Opie­ku­nów WKC;
 • 31.12. 2018r. / 01. 01. 2019r. – Syl­we­ster z Bogiem (zapro­sze­nie do udzia­łu WKC);
 • 11 — 13. 03. 2019r. – Sku­pie­nie CPPS;

Reko­lek­cje dla dzie­ci

 • 01 — 06. 02. 2019 r.  – Reko­lek­cje dla dzie­ci w Oża­ro­wie Maz. kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS ;

Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży

 • 12 — 17. 02. 2019 r.  – Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży w Oża­ro­wie Maz. kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS;
 • let­nie reko­lek­cje dla mło­dzie­ży gim­na­zjal­nej i szko­ły śred­niej  kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS
 • reko­lek­cje powo­ła­nio­we u Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa: kon­takt ks. Krzysz­tof Suro­wa­niec CPPS

Reko­lek­cje dla całych rodzin oraz narze­czo­nych

08 — 10. 02. 2019 r. – Reko­lek­cje dla rodzin współ­pro­wa­dzo­ne przez  PP Puli­kow­skich; kon­takt ks. Bogu­sław  Wit­kow­ski CPPS

For­ma­cja dla Wspól­noty Krwi Chry­stu­sa
Ter­mi­ny dla Rad Pod­re­gio­nów WKC:

 • zebra­nie przed­sta­wi­cie­li mode­ra­to­rów i świec­kich w Rzy­mie;* * 9–16. 09. 2018 r. –  „Mer­lap IV” –
 • spo­tka­nia Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nów w Oża­ro­wie Maz. * 06–07.10.2018 r. ; 16–17.02.2019 r. ; 12–13.10.2019 r.
 • Wizy­ty  Rady Kra­jo­wej WKC w Pod­re­gio­nach:  29–31. 03. 2019 r. (Łabuń­ki);     22–24. 03. 2019 r. (Oża­rów);  5–7. 04.2019 r. (Czę­sto­cho­wa);  12–14. 04. 2019 r. (Swa­rze­wo)Dni sku­pie­nia i reko­lek­cje WKC w Oża­ro­wie Maz.:
 • 28 — 30. 09. 2018r. – Dni sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC
 • 26 — 28.10. 2018r. – Reko­lek­cje o Ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa;
 • 23 — 25. 11. 2018r. – Dni sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC
 • 19 — 22. 11. 2018r. – Reko­lek­cje Kapłań­skie i dla Księ­ży Opie­ku­nów WKC;
 • 22 — 24. 02. 2019r. – Dni sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC;22 — 24. 03. 2019r. – Dni Sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC (Wizy­ta Rady Kra­jo­wej WKC);
  1. 05 — 02. 06. 2019r. – Dni sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC;

  04 — 06. 10. 2019r. – Dni sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków

  Ogól­no­pol­skie uro­czy­sto­ści, reko­lek­cje i zebra­nie z udzia­łem WKC:

 • 08 — 09. 12. 2018 r. – Czu­wa­nie noc­ne WKC na Jasnej Górze;
 • 27 — 30. 04. 2019 r. – Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC w Swa­rze­wie;
 • 01 — 03. 05. 2019 r. – Zebra­nie Kra­jo­we WKC w Swa­rze­wie;
 • 26 . 05. 2019 r. — Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie 
 • 30. 06. 2019 r. – Odpust Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie