Życze­nia z oka­zji Świąt Boże­go Naro­dze­nia i Nowe­go Roku 2020 od Rady Kra­jo­wej Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa: Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS — mode­ra­tor kra­jo­wy, Tere­sa Świ­der­ska i Jaro­sław Wołot­kie­wicz — ani­ma­to­rzy kra­jo­wi

????????????????????????????