Ani­ma­to­rzy i człon­ko­wie WKC w Pod­re­gio­nie Zamoj­skim nowy rok for­ma­cyj­ny roz­po­czę­li dniem sku­pie­nia w pią­tek 20. 09. oraz piel­grzym­ką do Kal­wa­rii Pacław­skiej w sobo­tę 21.09.
Zawie­rza­li­śmy Mat­ce Bożej Cier­pli­wie Słu­cha­ją­cej wszyst­kie spra­wy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Prze­szli­śmy Dro­gę Krzy­żo­wą, a w dro­dze powrot­nej zwie­dzi­li­śmy zamek w Kra­si­czy­nie i arbo­re­tum w Bole­stra­szy­cach.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

wię­cej zdjęć »  KLIKNIJ TU