Msza Świę­ta i spo­tka­nie opłat­ko­we w koście­le pw. Miło­sier­dzia Boże­go w Zamo­ściu pod prze­wod­nic­twem ks. pra­ła­ta Chma­ja oraz Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa: ks. Mariu­sza CPPS i ks. Krzysz­to­fa CPPS, 9 stycz­nia 2020.

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Msza św.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Spo­tka­nie opłat­ko­we

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 Zdję­cia Czar­ny Kot »KLIKNIJ TU«