Dro­ga Wspól­no­to Krwi Chry­stu­sa.

       Pra­gnie­my podzie­lić się naszą rado­ścią, jaką prze­ży­wa­li­śmy w dniu 15.03.2018 roku. Otóż WKC w Zamo­ściu pro­wa­dzi  ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w każ­dy trze­ci pią­tek mie­sią­ca w Koście­le p.w. M.B. Kró­lo­wej Pol­ski połą­czo­ną ze Mszą Św. w inten­cji Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, ich rodzin i Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa.      Tak też wszyst­ko złą­czy­ło się pięk­nie, gdyż w tym cza­sie były reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne, jak rów­nież jubi­le­usz, tj. dzie­się­cio­le­cie wyko­na­nia nasze­go różań­ca Do Krwi Chry­stu­sa. Róża­niec ten został poświę­co­ny przez Ks. Bisku­pa Wacła­wa Depo, rów­nież udzie­lił bło­go­sła­wień­stwa wszyst­kim, któ­rzy przyj­mą róża­niec do domów. Tak więc róża­niec roz­po­czął pere­gry­na­cję do człon­ków Wspól­no­ty w die­ce­zji i nie tyl­ko.
Bar­dzo miło prze­ży­wa­li­śmy nasze świę­to­wa­nie, tym bar­dziej, że swo­ją obec­no­ścią zaszczy­cił nas Ojciec Mode­ra­tor K. Ch. Filip Pię­ta, uwiel­bia­jąc Krew Chry­stu­sa, grał na gita­rze prze­pla­ta­jąc „Kano­nem” Krwią Two­ich Ran zosta­li­śmy Uzdro­wie­ni. Ludzie, któ­rzy byli na reko­lek­cjach modli­li się razem z nami, odma­wia­jąc róża­niec do Krwi Chry­stu­sa.

          Mszę Świę­tą popro­wa­dził Ks. Pro­boszcz Tade­usz nasz opie­kun w łącz­no­ści rów­nież z Ojcem Fili­pem i Ojcem reko­lek­cjo­ni­stą. Ku zdzi­wie­niu wszyst­kich uczest­ni­ków, któ­rzy byli w koście­le, nasze małe dzie­ło zosta­ło wysta­wio­ne przed ołta­rzem.
Dzię­ku­je­my Jezu­so­wi Chry­stu­so­wi za prze­la­nie Jego Prze­naj­droż­szej Krwi, z któ­rej wyro­sła Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa i Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy.

       Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!
Wie­sła­wa Przy­byl­ska.

Poni­żej link do zdjęć: Apo­lo­niu­sza Adam­skie­go:

https://photos.app.goo.gl/Dfn3gX8GU4LC5qkI2