Nie­dzie­la Misyj­na w para­fii pw. Bożej Opatrz­no­ści w Ełku, któ­rej prze­wod­ni­czył ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS, z pomo­cą Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, któ­ra mię­dzy inny­mi dawa­ła świa­dec­twa.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.