Lipiec mie­sią­cem czci Prze­naj­droż­szej Krwi Jezu­sa Chry­stu­sa
Nabo­żeń­stwo ku czci Krwi Chry­stu­sa przed obra­zem Mat­ki Bożej Łaska­wej Patron­ki i Opie­kun­ki Mał­żeństw i Rodzin.

Za zgo­dą czci­god­ne­go Ojca Mar­ka, Pro­bosz­cza para­fii Św. Karo­la Boro­me­usza we Wro­cła­wiu, Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa kolej­ny rok modli się w lip­cu Lita­nią do Krwi Chry­stu­sa przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem — wysta­wie­nie cało­dzien­ne w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Łaska­wej,

Patron­ki i Opie­kun­ki Mał­żeństw i Rodzin.Podczas naszej modli­twy czy­ta­my rów­nież roz­wa­ża­nia z książ­ki pt. Roz­wa­ża­nia przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem — Ojca Erne­sto Ran­ly CPPS, wyda­ną przez „Wydaw­nic­two Pomoc” przy Zgro­ma­dze­niu Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie.

Uwa­żam, że jest to wiel­ka łaska dla naszej para­fial­nej wspól­no­ty i naszej para­fii, to że może­my z miło­ścią i w jed­no­ści z Mary­ją czcić Naj­droż­szą Krew Chry­stu­sa za zba­wie­nie nasze i całe­go świa­ta w tak cudow­nym miej­scu. Miej­sce cudow­ne, bo tak jest w rze­czy­wi­sto­ści, cho­ciaż­by ze wzglę­du na taki fakt, któ­ry ma miej­sce w naszym sank­tu­arium. Otóż po jed­nej i po dru­giej stro­nie obra­zu umiesz­czo­ne są gablo­ty, w któ­rych znaj­du­ją się reli­kwie świę­tych i bło­go­sła­wio­nych. W sumie dwa­dzie­ścia jeden reli­kwii. Czyż nie jest to miej­sce cudow­ne i świę­te?

Kie­dyś przy oka­zji robie­nia pro­gra­mu lokal­nej TVP Wro­cław, jeden z redak­to­rów nazwał to miej­sce „Małym Nie­bem na Kru­czej”.  W isto­cie miał rację, bo modląc się przed cudow­nym obra­zem Mat­ki Bożej Łaska­wej, wier­ni czę­sto dozna­ją łask, o któ­re tak gor­li­wie pro­szą Mat­kę Bożą Łaska­wą w swo­jej modli­twie.

Inten­cje, w któ­rych modli­my się w lip­cu pod­czas nabo­żeń­stwa do Krwi Chry­stu­sa.

Za prze­śla­do­wa­ny Kościół
zadość­uczy­nie­nie za zbez­czesz­cza­nie i znie­wa­ża­nie obra­zu Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej, Kró­lo­wej Pol­ski
zadość­uczy­nie­nie za pro­fa­na­cję miejsc kul­tu reli­gij­ne­go — miejsc świę­tych dla nas chrze­ści­jan
za ata­ki na kapła­nów, o opa­mię­ta­nie dla wszyst­kich spraw­ców, aby im Bóg wyba­czył i otwo­rzył ich ser­ca na swo­ją Miłość
o świę­tych kapła­nów
o prze­mia­nę naszych serc zgod­nie z Wolą Bożą  

Mat­ko Boża Łaska­wa, Patron­ko Mał­żeń­stwa i Rodzi­ny, — módl się za nami!
Mat­ko Boża Czę­sto­chow­ska, Kró­lo­wo Pol­ski, — módl się za nami!
Mat­ko i Kró­lo­wo Prze­naj­droż­szej Krwi, — módl się za nami!

                                                                                                                             Antoni  

Zobacz więcej KLIKNIJ TU