W dniu 18 stycz­nia 2020 r w Domu Misyj­nym św. Kaspra w Czę­sto­cho­wie odby­ło się spo­tka­nie opłat­ko­we WKC Die­ce­zji Czę­sto­chow­skiej. Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się Mszą św. za śp. Zosie Staś, naszą kocha­ną ani­ma­tor­kę Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go. Msze św. odpra­wił ks. Daniel Mokwa. Były życze­nia, wspól­ne śpie­wa­nie — kolę­do­wa­nie, świa­dec­twa, i dzięk­czy­nie­nie za łaski otrzy­ma­ne w 2019 r. Były to pięk­ne, nie­za­po­mnia­ne, szczę­śli­we chwi­le prze­ży­te w rodzi­nie Krwi Chry­stu­sa. Bo „nikt nie ma pra­wa być sam szczę­śli­wy”-Raoul Fol­le­re­au

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Ser­decz­nie pozdra­wiam całą Wspól­no­tę. Hali­na