Roz­po­czę­cie roku for­ma­cyj­ne­go 2018–2019 w Domu św. Waw­rzyń­ca na tere­nie Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie
Temat roku for­ma­cyj­ne­go: „Udziel nam Panie swo­je­go Ducha”

        W tych dniach sku­pie­nia prze­by­wa­li­śmy w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa, w Domu Misyj­nym św. Waw­rzyń­ca w Czę­sto­cho­wie. Wła­ści­wie nie­spo­dzie­wa­nie sta­wi­ło się nas oko­ło 40 osób. Bar­dzo cie­szy­li­śmy się z nasze­go spo­tka­nia, mimo tro­chę utrud­nio­nych warun­ków. Z nie­któ­ry­mi oso­ba­mi roz­po­zna­wa­li­śmy się po dłuż­szym cza­sie, tym bar­dziej było to bar­dzo uro­kli­we i sym­pa­tycz­ne.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

KONFERENCJE:
Nowy rok for­ma­cyj­ny roz­po­czę­li­śmy tema­tem przy­pi­sa­nym na wrze­sień:
DUCH ŚWIĘTY — PAN I OŻYWICIEL  pro­wa­dzi ks. Daniel Mokwa CPPS

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

       Jed­nak myślę, że waż­ną spra­wą w tych tzw. sku­pie­niach jest nasza wspól­na więź, dzie­le­nie się doświad­cze­nia­mi i prze­ży­cia­mi we Wspól­no­cie Krwi Chry­stu­sa. Mam takie odczu­cie, że gro­ma­dzi nas tu tajem­ni­ca nie­zwy­kłe­go wysił­ku, jaki pod­jął Pan Jezus za każ­de­go i każ­dą z nas, ale rów­nież tajem­ni­ca naszych róż­nych prze­ży­wa­nych trud­no­ści i nie­tu­zin­ko­wych prze­żyć  oso­bi­stych.

SPOTKANIA W GRUPACH

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

SPOTKANIE ANIMATORÓW

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

WYDARZENIA

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

DLA CIAŁA I DLA DUCHA

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

       Chcia­ła­bym zauwa­żyć, że wiel­ką war­to­ścią tych naszych dni sku­pie­nia są  noc­ne ado­ra­cje… Za każ­dym razem doświad­cza­my tego, że ten podej­mo­wa­ny trud jest wła­ści­wie darem. Nasze sta­ra­nie się prze­by­wa­nia z Panem Jezu­sem sam na sam w noc­nych godzi­nach umac­nia nas, mobi­li­zu­je w naszych róż­nych pro­ble­mach i wysił­kach i daje tak­że radość, taką cichą i prze­nik­nię­tą tym, co nie­prze­nik­nio­ne…

CAŁONOCNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

       Ksiądz Daniel wpro­wa­dza­jąc nas w tajem­ni­cę obec­no­ści i dzia­ła­nia Ducha Świę­te­go, wspo­ma­gał nas w ukie­run­ko­wa­niu na tę praw­dę naszej wia­ry, jak rów­nież przy­po­mi­nał o „przy­oble­cze­niu Mocą z wyso­ka”; co nie­ja­ko nio­sło nas, nasze myśli, reflek­sje i prze­ży­cia w tym natchnie­niu.

Bło­go­sła­wio­ne Krew Jezu­so­wa!

                                                                                                                   Ula

Roz­jazd do domów

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

foto i Link do zdjęć udo­stęp­ni­ła Kasia 
foto i Link do zdjęć udo­stęp­ni­ła Ela i Ula

Reflek­sje z dni sku­pie­nia  od 21–23.IX.2018r

Temat  for­ma­cyj­ny roku 2018/2019 „ Udziel nam Panie swo­je­go Ducha” jest bar­dzo traf­nym tema­tem i  na pew­no będzie bar­dzo pomoc­nym w naszej ducho­wo­ści wspól­no­to­wej jak i w codzien­nym życiu.

Z zain­te­re­so­wa­niem słu­cha­łam kon­fe­ren­cji  pro­wa­dzo­nej przez ks. Danie­la Mokwa CPPS. Uzu­peł­nie­niem kon­fe­ren­cji były wygła­sza­ne każ­de­go dnia homi­lie.  Sło­wa, któ­re zaraz  zapa­mię­ta­łam: mamy cały czas dbać o higie­nę ducho­wą naszych wnętrz, aby zacho­wać tyl­ko to co jest  sło­wem Bożym, bo  Bóg przy­cho­dzi do naszych serc wte­dy gdy będą czy­ste. Dla­te­go, aby nas umoc­nić zesłał nam Ducha Świę­te­go, ale tyl­ko od nas zale­ży na ile ON w nas będzie dzia­łać i jak na NIEGO się otwo­rzy­my i jak GO będzie­my pro­sić  o pomoc  w róż­nych sytu­acjach, żeby dawał nam  mądrość, świa­tłość, dobre natchnie­nia, a wypa­lał to co  Boże nie jest.

OTWÓRZMY się więc na dzia­ła­nie Ducha Świę­te­go. W tym wła­śnie są pomoc­ne nam dni sku­pie­nia

Dzię­ku­ję więc za taki temat , bo niby wyda­je się, że o Duchu Świę­tym,  to już wszyst­ko wia­do­mo, to jed­nak zupeł­nie odnio­słam inne wra­że­nie, że na nowo odkry­wam  sło­wa, tra­fio­ne aku­rat do moje­go ser­ca.

Za każ­dym razem będę mówić, że na dniach sku­pie­nia „ ładu­ję moje aku­mu­la­to­ry” i przy­jeż­dżam do domu bar­dzo wyci­szo­na i peł­na pozy­tyw­nej ener­gii do dzia­ła­nia we Wspól­no­cie.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa !

Kata­rzy­na