WKCh-plakat2014-www-duzyWspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa zapra­sza wszyst­kich na ogól­no­pol­ski odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi, któ­ry corocz­nie ma miej­sce w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie. Odpust corocz­nie odby­wa się w oko­li­cy wspo­mnie­nia Mat­ki Bożej Wspo­mo­że­nia Wier­nych przy­pa­da­ją­ce­go 24 maja. Świę­ty Kasper zechciał mieć za patron­kę nowe­go Zgro­ma­dze­nia, któ­re­go został zało­ży­cie­lem, Wspo­mo­ży­ciel­kę Wier­nych. Jej opie­ce oddał swo­ją posłu­gę.  Świę­ty Kasper miał w sobie szcze­gól­ne nabo­żeń­stwo do Maryi. Miał zawsze przy sobie ten szcze­gól­ny Jej obraz: „Madon­ny Kie­li­cha”, któ­ry wybrał na ofi­cjal­ny wize­ru­nek misji.  Jest Ona rów­nież patron­ką Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Czci­my Ją jako Mat­kę i Kró­lo­wą Prze­naj­droż­szej Krwi.

Odpust jest obok czu­wa­nia noc­ne­go na Jasnej Górze ogól­no­pol­skim spo­tka­niem człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Może­my prze­ży­wać radość bycia razem.  Tra­dy­cją jest, że człon­ko­wie wspól­no­ty przy­go­to­wu­ją na tę oka­zję prze­róż­ne pro­duk­ty żyw­no­ścio­we — gorą­ce dania, wypie­ki, napo­je (zim­ne i gorą­ce) — przy­wo­żą je ze sobą i sprze­da­ją na stra­ga­nach. Dzię­ki temu, uczest­ni­cy odpu­stu mogą spo­żyć posi­łek, przy któ­rym jest oka­zja do roz­mów, a dochód ze sprze­da­ży prze­ka­zy­wa­ny jest na rzecz Hospi­cjum San­ta Gal­la w Łabuń­kach/k. Zamo­ścia,  pro­wa­dzo­ne­go przez Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa.

W tym roku Msza Świę­ta (w ple­ne­rze) zosta­nie odpra­wio­na o godz. 11:00  Prze­wod­ni­czył jej będzie neo­pre­zbi­ter Krzysz­tof Suro­wa­niec CPPS, któ­ry 10 maja wraz z dru­gim dia­ko­nem CPPS Mar­ci­nem Paw­lic­kim otrzy­ma­ją świę­ce­nia kapłań­skie w Ołta­rze­wie.  Przed Mszą św. zapra­sza­my na Dro­gę Krwi Chry­stu­sa (dróż­ki), któ­ra zacznie się ok. godz.  9:15

Uro­czy­stość odpu­sto­wa zakoń­czy się nabo­żeń­stwem majo­wym o 15:00  Zapra­sza­my!