Rela­cja ze spo­tka­nia Melap IV 9–16.09.2018 Rzym

       Kolej­ne IV-te spo­tka­nie Mer­lap, czy­li osób świec­kich żyją­cych ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa przy Zgro­ma­dze­niu Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa odby­ło się w Rzy­mie w Domu Gene­ral­nym Bra­ci Szkol­nych.  Jako dele­ga­ci z Pol­ski uczest­ni­czy­li przed­sta­wi­cie­le Rady Kra­jo­wej  Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS, mode­ra­tor i ani­ma­to­rzy kra­jo­wi: Tere­sa Świ­der­ska i Jaro­sław Wołod­kie­wicz.

W pierw­szych dniach nasze­go spo­tka­nia wysłu­cha­li­śmy rela­cji z poszcze­gól­nych kra­jów, o for­ma­cji, życiu wspól­no­to­wym i apo­stol­stwie świec­kich dzia­ła­ją­cych przy naszym Zgro­ma­dze­niu.  Wędro­wa­li­śmy od Kana­dy, Sta­nów Zjed­no­czo­nych do Nie­miec, Pol­ski i Chor­wa­cji, Pro­win­cji Ibe­ri­ca (Hisz­pa­nia i Por­tu­ga­lia) do Pro­win­cji Wło­skiej. Potem do  Misji w Ame­ry­ce Środ­ko­wej Wika­ria­tu w Chi­le. Odwie­dzi­li­śmy Guate­ma­lę, Wiet­nam, Wika­riat w Indiach i Pro­win­cję w Tan­za­nii i Misje w Peru i Colum­bii.

»Prezentacja WKC na międzynarodowym spotkaniu rodziny Krwi Chrystusa «<

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.


       12.09.2018 roku poje­cha­li­śmy do Gia­no, gdzie znaj­du­je się klasz­tor s. Feli­ce, nasz pierw­szy macie­rzy­sty Dom Misyj­ny. Tam uczest­ni­czy­li­śmy naj­pierw w kon­fe­ren­cji ks. Ema­nu­ele Lupi, CPPS, świa­dec­twach dwóch osób świec­kich, Vic­ki i Mel­wi­na ze USA i Guate­ma­li dla któ­rych „ Kwiat ducho­wo­ści Prze­naj­droż­szej Krwi stał się naj­waż­niej­szy„ , i któ­re żyjąc ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa odkry­ły zna­cze­nie innych ducho­wo­ści w Koście­le. Mel­win mał­żo­nek z Guate­ma­li świad­czył, że dla nie­go życie ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa pozwa­la mu otwie­rać się na dru­gie­go czło­wie­ka. Defi­nio­wał on też tę ducho­wość jako dro­gę do domu Ojca. Ta docho­do­wość idzie w stro­nę prze­ciw­ną niż pro­po­nu­je świat na przy­kład idzie prze­ciw kon­su­mi­zmo­wi. Ducho­wość Krwi Chry­stu­sa poma­ga mu stać się aktyw­nym człon­kiem Kościo­ła, wejść w doświad­cze­nie Boga i uczyć się kochać aż do odda­nia życia. Ta dro­ga dopro­wa­dzi­ła go do uzna­nia świę­to­ści życia, pojed­na­nia, zoba­cze­nia bie­dy i cier­pie­nia innych(współodczuwania z nimi.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Na zakoń­cze­nie tej kon­fe­ren­cji i świa­dectw mie­li­śmy się zasta­no­wić nad kil­ko­ma pyta­nia­mi:  1. Kie­dy odkry­łem Ducho­wość Krwi Chry­stu­sa i czym ona dla mnie jest?

  1. Kto mi prze­ka­zał tę ducho­wość, kto mnie zain­spi­ro­wał?
  2. Dla­cze­go wsze­dłem w tę ducho­wość, co było ele­men­tem inspi­ru­ją­cym?
  3. Dla­cze­go nadal żyję tą ducho­wo­ścią? Jakie są war­to­ści, któ­re mnie pocią­ga­ją do życia tym cha­ry­zma­tem?
  4. Co takie­go: Sło­wo, obraz, wyobra­że­nie poja­wia się w mojej gło­wie gdy myślisz o tej ducho­wo­ści?

    Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

       Potem uczest­ni­czy­li­śmy we Mszy św. w Kryp­cie św. Felik­sa. Było to jak­by wej­ścia na Górę Tabor. Modli­li­śmy się o odkry­cie pro­fi­lu świec­kie­go WKC przy Misjo­na­rzach Krwi Chry­stu­sa. Pamię­ta­my, że zosta­li­śmy zro­dze­ni z Ruchu Świec­kie­go Arcy­brac­twa Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa i że misjo­na­rzem sta­je się ten, kto ma miłość mówił na Mszy św. Ks. Emma­nu­ele.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

       W następ­ne dni pra­co­wa­li­śmy wła­śnie nad pro­fi­lem oso­by świec­kiej przy Misjo­na­rzach Krwi Chry­stu­sa na sali ple­nar­nej i w małych gru­pach języ­ko­wych jak też nad pro­gra­mem for­ma­cyj­nym naszych osób świec­kich. Cel szczę­śli­wie został osią­gnię­ty. Doku­ment koń­co­wy został zatwier­dzo­ny  przez wszyst­kich uczest­ni­ków nasze­go spo­tka­nia Mer­lap IV i będzie on przed­mio­tem obrad zbli­ża­ją­cej się Zebra­nia Gene­ral­ne­go , któ­re odbę­dzie się we wrze­śniu 2019 roku w Pol­sce.

Zobacz wię­cej zdjęć »>MERLAP 2018 «<Rada Kra­jo­wa

Ks. B. Wit­kow­ski CPPS