Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, zało­żo­ne przez św. Kaspra del Bufa­lo w roku 1815, świę­tu­je dwu­set­le­cie swe­go ist­nie­nia. Waż­nym momen­tem jubi­le­uszu będzie Uro­czy­sto­ści Krwi Chry­stu­sa obcho­dzo­na w mie­ście naro­dzin zało­ży­cie­la. W samej uro­czy­sto­ści, oraz pro­gra­mie jej towa­rzy­szą­cym, wezmą udział piel­grzy­mi z róż­nych czę­ści świa­ta. Dni poprze­dza­ją­ce uro­czy­stość i nastę­pu­ją­ce po niej, będą oka­zją do odwie­dzi­ny miejsc zwią­za­nych z histo­rią Zgro­ma­dze­nia, wspól­nej modli­twy, bycia razem i świę­to­wa­nia. Pol­ska Pro­win­cja CPPS włą­cza się w te obcho­dy orga­ni­zu­jąc zor­ga­ni­zo­wa­ny wyjazd piel­grzym­ko­wy dla 50 osób.

Cena: 2500,- zł
Ter­min: 29 czerw­ca – 4 lip­ca 2015 r.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie piel­grzym­ki do Rzy­mu.