Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa w ramach dzia­łal­no­ści apo­stol­skiej współ­pra­cu­je z Para­fial­nym Zespo­łem Cari­tas:
np. w okre­sie Wiel­kie­go Postu roz­pro­wa­dza wiel­ka­noc­ne świe­ce.