1. Mary­ja przy­kła­dem wypeł­nia­nia Woli Bożej. (Czę­sto­cho­wa – wrze­sień)

2. Świę­ty Jan Paweł II – histo­ria czło­wie­ka „prze­le­wa­ją­ce­go krew”. (Łabuń­ki – paź­dzier­nik)

3. Świę­ty Kasper – wzo­rem wytrwa­ło­ści w peł­nie­niu Woli Bożej. (Czę­sto­cho­wa – listo­pad)

4. Świę­ta Maria De Mat­tias: „Nie wol­no nam tra­cić cza­su. Kochaj­my Jezu­sa Ukrzy­żo­wa­ne­go i rób­my wszyst­ko, aby od innych był kocha­ny”. (Oża­rów – gru­dzień)

5. Jak rozu­mieć Wolę Bożą w tru­dach codzien­ne­go życia?
(Swa­rze­wo – sty­czeń)

6. Wia­ra a szu­ka­nie Woli Bożej. (Swa­rze­wo – luty)

7. Świę­ty Augu­styn: „Jeże­li Bóg w życiu jest na pierw­szym miej­scu, wszyst­ko znaj­dzie się na wła­ści­wym miej­scu” – porząd­ku­ję swo­je życie. (Łabuń­ki – marzec)

8. Jak WKC wypeł­nia „testa­ment” św. Kaspra. (Oża­rów – kwie­cień)

9. Każ­dy jest wybra­ny, aby peł­nić Wolę Bożą – prze­szko­dy i zagro­że­nia w wypeł­nia­niu Woli Bożej. (Rada Kra­jo­wa – maj)