Kalendarz

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

Lip
18
wt
2017
Rekolekcje dla rodzin @ Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Lip 18@16:00 – Lip 23@09:00
 • Informacje o rekolekcjach rodzin (w skrócie):

  • Tre­ści: Tema­ty będą prak­tycz­ne — doty­czą­ce życia rodzin­ne­go i mał­żeń­skie­go. Szcze­gó­ły są jesz­cze w przy­go­to­wa­niu. Tema­ty będą opar­te w głów­nej mie­rze na dzie­łach i odkry­ciach dorad­cy mał­żeń­skie­go Gare­go Chap­ma­na, któ­re­go naj­słyn­niej­szą książ­ką jest Pięć języ­ków miło­ści (moż­na będzie odkryć swój język miło­ści przez dostęp do testów — nie będzie to jed­nak głów­ny temat — choć będzie­my sta­ra­li się coraz głę­biej odkry­wać przez co czu­je­my się kocha­ni w rodzi­nie i jak kochać sie­bie nawza­jem — jest to według mnie istot­ny cel reko­lek­cji). Inne jego książ­ki to na przy­kład: Sie­dem sekre­tów miło­ściPięć fila­rów rodzin­nej miło­ści, Sztu­ka oka­zy­wa­nia miło­ści dzie­ciom, Kochać zna­czy dzia­łać. W homi­liach będę zasad­ni­czo opie­rał się na Piśmie Świę­tym. W naszym Koście­le prze­ży­wa­my Rok pod hasłem: „Idź­cie i gło­ście”, więc z pew­no­ścią nawią­żę rów­nież do tej tema­ty­ki i roz­wa­ży­my jak moż­na to reali­zo­wać w naszych rodzin­nych i zawo­do­wych realiach życio­wych. Rok 2017 to rów­nież rok stu­le­cia obja­wień w Fati­mie dla­te­go poru­szę biblij­ny temat nawró­ce­nia, poku­ty, oraz temat modli­twy różań­co­wej jako roz­wa­ża­nia tajem­nic życia Chry­stu­sa i Maryi oraz inne tema­ty — szcze­gól­nie tre­ści aktu­al­ne w codzien­nym życiu rodzin­nym…
  • Zapra­sza­my rodzi­ny, któ­re pra­gną przy­je­chać po raz pierw­szy i tych, któ­rzy już byli w poprzed­nich latach na reko­lek­cjach. Mogą być pew­ne powtó­rze­nia istot­nych tre­ści z poprzed­nich lat jed­nak będę się sta­rał przy­go­to­wać rów­nież spo­ro nowych tre­ści.
  • dla kogo: 1) dla całych rodzin z dzieć­mi, 2) dla par narze­czo­nych, któ­rzy zamie­rza­ją wkrót­ce zawrzeć ślub
  • I ter­min: 18–23 lip­ca 2017 (jesz­cze są wol­ne miej­sca!)
  • pro­wa­dzą­cy: ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS
  • koszt (mini­mal­na ofia­ra) za cały pobyt — zakwa­te­ro­wa­nie z wyży­wie­niem /uległa deli­kat­nej zmia­nie w sto­sun­ku do poprzed­nich lat/: 250 zł — od oso­by doro­słej; 150 zł — dziec­ko od 6 do 12 lat; dzie­ci do 6 lat — za dar­mo! 🙂 Koszt obej­mu­je zakwa­te­ro­wa­nie w domu reko­lek­cyj­nym w skrom­nym poko­ju z łazien­ką, pod­sta­wo­we wyży­wie­nie przez czas reko­lek­cji: śnia­da­nie, obiad, kola­cja (bez dese­rów).

Na reko­lek­cjach dla rodzin zapewniamy:

wiadomości telewizyjne

 • opie­kę nad dzieć­mi pod­czas spo­tkań dla mał­żon­ków
 • opie­kę ducho­wą Księ­ży Misjo­na­rzy

 • opie­kę ani­ma­to­rów

 • noc­leg wraz z peł­nym wyży­wie­niem

 • codzien­ną Mszę św., modli­twę rano i wie­czo­rem, pra­cę w gru­pach

 • atmos­ferę rado­ści i sza­cun­ku

 • zaba­wy i kon­kursy rodzin­ne

 • pogod­ne wie­czory

Zapoznaj się ze szczegółami rekolekcji dla rodzin w lipcu.

Zapi­sy na reko­lek­cje przyj­mu­je­my tele­fo­nicz­nie lub przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny na reko­lek­cje rodzin w lip­cu.

W tym roku rów­nież II tura w dniach 15–20 sierp­nia 2017 pro­wa­dzo­na przez ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go, CPPS: Przejdź do reko­lek­cji dla rodzin wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą (pro­wa­dzi ks. Bogu­sław)

Dom reko­­le­k­cy­j­no-for­ma­­cy­j­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
ul. Zamoy­skiego 19
05–850 Oża­rów Mazo­wiecki
tel.: (22) 722 12 57
e-mail: oza­row [tzw. mał­pa] cpps.pl

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js

Lut
3
sob
2018
Czuwanie nocne „Spieszmy się!” ze św. Marią DeMattias @ Zamoyskiego 19
Lut 3@20:00 – Lut 4@01:00

W noc 3/4 lute­go szcze­gól­nie bli­ska będzie nam postać św Marii de Mat­tias, któ­rej wspo­mnie­nie obcho­dzi­my 4 lute­go. Zwro­tem „Spie­szę się” koń­czy­ła ona nie­któ­re ze swo­ich listów. Rze­czy­wi­ście, w swo­im ziem­skim życiu czę­sto wyprze­dza­ła epo­kę, w któ­rej żyła. Czę­sto było to trud­ne ale odwa­gę czer­pa­ła z Krwi Jezu­sa, tego też uczy­ła innych. Pochyl­my się nad jej przy­kła­dem.

Pro­gram czu­wa­nia:
20:00 Modli­twa
20:30 Pół godzi­ny dla wspól­no­ty
21:00 Kon­fe­ren­cja: Spie­szę się.
22:00 Pra­ca w gru­pach lub rekre­acja.
22:40 Ado­ra­cja
00:00 Msza Świę­ta
01:00 Zakoń­cze­nie czu­wa­nia. Moż­li­wość roz­wa­że­nia Sło­wa lub swo­bod­ne­go spę­dze­nia cza­su wśród czu­wa­nio­wych przy­ja­ciół.

Zapra­sza­ją:
Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa
oraz Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa Mło­dych.

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js

Paź
20
sob
2018
Odpust św Kaspra del Bufalo 20.10 . 2018
Paź 20 – Paź 21 całodniowy

Ser­decz­nie Zapra­sza­my wszyst­kich przy­ja­ciół, zna­jo­mych, człon­ków i sym­pa­ty­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa !Wspól­no­ta Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa z Oża­ro­wa Maz.

Odpust św Kaspra del Bufa­lo 20.10 . 2018 OŻARÓW MAZOWIECKI

Roz­gła­szaj, głoś i coraz bar­dziej roz­krze­wiaj nabo­żeń­stwo do Boskiej Krwi, a będziesz miał w sobie pokój i łaskę”. ( Św Kasper )

Pro­gram

11,00 – Moż­li­wość spo­wie­dzi

12,00 – Uro­czy­sta Msza św Odpu­sto­wa

13,30 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła

14,30 – Nie­spo­dzian­ka w Auli zakoń­czo­na Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia

15,15 – Wspól­na Aga­pa przy cie­płej her­bat­ce i smacz­nej kawie i przy­nie­sio­nym

cia­stecz­ku.

16,30 – Dro­ga Krwi Chry­stu­sa na zewnątrz jeśli pozwo­li na to pogo­da, po powro­cie

indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­rzem św Kaspra del Bufa­lo

Ci któ­rzy mogą zapra­sza­my aby pozo­stać na Noc­ne Czu­wa­nie

któ­re roz­pocz­nie się o godz. 20,00 w Auli

INTENCJA NOCNEGO CZUWANIA — W INTENCJI NOWYCH POWOŁAŃ ZAKONNYCH I KAPŁAŃSKICH SZCZEGÓLNIE DO NASZEGO ZGROMADZENIA MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA ORAZ W INTENCJI MŁODZIEŻY O DAR GŁĘBOKIEJ WIARY I MĄDROŚCI W PODEJMOWANIU ŻYCIOWYCH DECYZJI

PLAN

20,00 – Spo­tka­nie wpro­wa­dza­ją­ce w Noc­ne Czu­wa­nie z tema­tem

21,00 – Apel Jasno­gór­ski ( Zapro­sze­nie Maryi do wspól­ne­go czu­wa­nia )

21,0 – Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

( Modli­twa o dar ado­ra­cji i uwiel­bie­nia ) ks Zbi­gniew

22,00 – Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez mło­dzież i kan­dy­da­tów

23,00 – Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez gru­pę modli­tew­ną z Oża­ro­wa

23,45 – Przy­go­to­wa­nie do Eucha­ry­stii.

24,00 – Msza św, Źró­dło Miło­ści (Paster­ka) kon­ty­nu­acja Ado­ra­cji w mil­cze­niu.

1,00 — Dla chęt­nych cie­pła her­bat­ka kawa kon­sump­cja wła­sne­go pro­wian­tu.

2,00 — Pro­gram pro­wa­dzą chet­ni

3,00 — Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez chęt­nych

4,00 — Ado­ra­cja w ciszy ( W cicho­ści i głę­bo­ko­ści ser­ca mówi do nas Bóg )

5,00Wspól­ne uwiel­bie­nie i dzięk­czy­nie­nie, zakoń­cze­nie czu­wa­nia

z bło­go­sła­wień­stwem Fatim­skim „Idź­cie i odpocz­nij­cie nie­co”

Pro­si­my o zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu, przez co uła­twi­cie nam orga­ni­za­cję całe­go pro­gra­mu modli­tew­ne­go i tech­nicz­ne­go. Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa

Dom Misyj­ny Oża­rów Mazo­wiec­ki tel. 22 722 12 57 tel. kom. 723 215 576

e-mail – oza­row@odkupieni.pl

Uwaga – jeśli nie będzie chęt­nych aby czu­wać do rana zakoń­czy­my wte­dy Mszą św o 24,00

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js

Paź
26
pt
2018
Rekolekcje o Duchowości Krwi Chrystusa;
Paź 26@18:00 – Paź 28@10:00

Reko­lek­cje o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa   26–28.10.2018 r.

Św. Kasper pisze: „Kto żyje w uni­że­niu i w poko­rze ser­ca, ma drwi­ny   i obe­lgi w naj­wyż­szej czci” (MMS. S.69)

3 dni z ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa, czas mil­cze­nia i wyci­sze­nia, szu­ka­nia Woli Bożej, czas modli­twy i Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i roz­mów ducho­wych, oraz Sakra­men­tu Poku­ty.

Temat: Cha­rak­te­ry­stycz­ne cechy ducho­wość Krwi Chry­stu­sa według Św.

Ter­min26–28.10.2018 r. Roz­po­czy­na­my kola­cją o godz. 18.00 i koń­czy­my obia­dem ok godz. 14.00.

Gdzie: Dom Misyj­ny ul. Zamoy­skie­go 19 w Oża­ro­wie Maz.

Pro­wa­dzą­cy: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski Misjo­narz Krwi Chry­stu­sa

Ofia­ra: 130 zł. w razie pro­ble­mów do uzgod­nie­nia

Zgło­sze­nia:  bogu­slaw @odkupieni.pl ;

Fur­ta, Pani Ber­na­de­ta Tel. 723 215 576 lub 22 722 12 57;

Reko­lek­cje mają cha­rak­ter zamknię­ty, nie będą wpusz­cza­ne oso­by któ­re nie zapi­sa­ły się na reko­lek­cje.

Jeże­li ktoś chciał­by bar­dzo uczest­ni­czyć w reko­lek­cjach, a nie miał fun­du­szy na ofia­rę to pro­szę o kon­takt z ks. Bogu­sła­wem cpps

Zalicz­ka w wyso­ko­ści 50% prze­le­wem na kon­to:

Kon­to: Dom Reko­­le­k­cy­j­no-For­ma­­cy­j­ny

Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

Kon­to ban­kowe:

33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

 z dopi­skiem “ofia­ra Rek. ducho­wość”          AMDG !

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js

Lis
19
pon
2018
Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC @ 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska
Lis 19@18:00 – Lis 22@14:00

Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC 19–22.11.2018 r.

Dro­dzy Księ­ża Dyrek­to­rzy Wydzia­łów Dusz­pa­ster­skich !
Jako odpo­wie­dzial­ny za Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa w Pol­sce chciał­bym zachę­cić szcze­gól­nie Księ­ży Opie­ku­nów naszej Wspól­no­ty w para­fiach w Pol­sce do udzia­łu w dorocz­nych reko­lek­cjach.
Jeśli to moż­li­we pro­szę o powia­do­mie­nie też innych Kapła­nów, któ­rzy chcie­li­by uczest­ni­czyć w tego typu reko­lek­cjach.
Ser­decz­nie Dzię­ku­ję za pomoc w tej spra­wie.
Szczy­to­wy plan reko­lek­cji prze­ka­żę dro­ga e-mailo­­wą dla zain­te­re­so­wa­nych.
Z Chry­stu­so­wej Pozdro­wie­niem
Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa
Ks.. Bogu­sław Wit­kow­ski cpps

Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC oraz Księży zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa
19–22.11.2018 r.

Słowo Życia: Bo kto pełni wole Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mt 12,46–50).

Temat: Rozeznawanie duchowe

Gdzie: W Domu Misyj­nym św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. Ul. Zamoy­skie­go 19.

www.ozarow.cpps.pl

Kon­takt: tel. 22 722 12 57; e-mail: ozarow@odkupieni.pl lub 694 451 259 e-mail:boguslaw@odkupieni.pl ks. Bogu­sław cpps,

Zgło­sze­nia do: 14.11.2018 r.

Ofiara:240 zł

Proś­ba: O zabra­nie wła­snych alb.

Roz­po­czy­na­my 19.11.18 r. w ponie­dzia­łek kola­cją o godz. 18.00, o godz. 20.00 zawią­za­nie wspól­no­ty. Koń­czy­my w czwar­tek 22.11.18 r. obia­dem ok. godz. 14.00.

Moż­li­wość otrzy­ma­nia zaświad­cze­nia o odby­tych reko­lek­cjach !

AMDG !

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js

Lis
23
pt
2018
Dni skupienia dla Członków i Sympatyków WKC
Lis 23@18:00 – Lis 25@10:00

23 — 25. 11. 2018r. – Dni sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js

Gru
31
pon
2018
Sylwester z Panem Bogiem „Bal Stulecia” @ Ożarów Maz.
Gru 31 2018@19:00 – Sty 1 2019@12:00

Syl­we­ster z Panem Bogiem „Bal Stu­le­cia”

Syl­we­stro­wy „Bal Stu­le­cia! ”  2018/2019 rok

Chwal­cie Go bęb­nem i tań­cem,  chwal­cie Go na stru­nach i fle­cie! (Ps.150,4).

 Świę­ta miło­ści kocha­nej Ojczy­zny
Czu­ją cię tyl­ko umy­sły poczci­we…”
 Igna­cy Krasicki(Hymn do ojczy­zny)

- Oso­ba wie­rzą­ca moż­ne też chwa­lić Boga tań­cem !

- Może być rado­sna rado­ścią Pana, szcze­gól­nie w rodzi­nie tej, w któ­rej żyje na co dzień i w tej, któ­ra nazy­wa się ojczy­zną!!

- Może wiel­bić Jezu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go, któ­ry jest Panem cza­su i prze­strze­ni, któ­ry Jest obec­ny i nas zba­wia nie­ustan­nie.

Kto pra­gnie być z nami i wiel­bić Boga tań­cem w tego­rocz­ną Noc Syl­we­stro­wą niech czu­je się zapro­szo­ny !

Gdzie: 05–850 Oża­rów Maz..  Dom Misyj­ny Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa ul. Zamoy­skie­go 19

Ter­min zgło­szeń: do 27.12.2018 z przed­pła­tą 80 zł.

Jeże­li po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!!

Zgło­sze­nia przez tele­fon(22) 722 12 57 lub e-mail: boguslaw@odkupieni.pl; 694451259

Uwa­ga! Moż­li­wość noc­le­gu i przy­jaz­du z dzieć­mi

Ofia­ra: 135 zł. od oso­by, w tym wyży­wie­nie i śnia­da­nie 01.01.18 o 9.30.   125 zł. bez noc­le­gu. Dzie­ci powy­żej 3-go roku życia ofia­ra 70 zl.

Zapra­sza­my wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go Domu Misyj­ne­go, oraz tych, któ­rzy pra­gną ten  szcze­gól­ny czas w roku prze­żyć we wspól­no­cie, szcze­gól­nie rodzi­ny z dzieć­mi i oso­by samot­ne.

Uwa­ga!  Syl­we­ster bez­al­ko­ho­lo­wy ! Mile widzia­ne wła­sne wypie­ki !

Moż­na zabrać sztucz­ne ognie!

Roz­po­czy­na­my Mszą św. w kapli­cy Domu Misyj­ne­go o 19.30 będąc już w miłych Panu stro­jach wie­czo­ro­wych i balo­wych ( z nich wszyst­kich Pan się cie­szy!).

Koń­czy­my Mszą św. 01.01.2019  godz. 11.00.

Bilet Wstę­pu !    Pro­si­my o odpo­wied­ni strój wie­czo­ro­wy z akcen­tem patrio­tycz­nym okre­su 1918–2018 Pro­si­my tak­że o przy­go­to­wa­nie pięk­nych, peł­nych miło­ści życzeń dla bliź­nich !

W imie­niu Wspól­no­ty Domu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz.
 ks. Bogu­sław cpps

Kon­toDom reko­­le­k­cy­j­no-for­ma­­cy­j­ny p.w. św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go
ul. Zamoy­skie­go 19
05–850 Oża­rów Mazo­wiec­ki  33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem „Syl­we­ster”   http://www.ozarow.cpps.pl/dom-rekolekcyjny

AMDG!

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js

Sty
10
czw
2019
Kurs Hagioterapii z Warsztatami 10–13.01.2019; Ivica Lulić razem hagio- asystentką SILVANA VRDOLJAK z Zagrzebia !!
Sty 10@16:28 – Sty 13@17:28

Kurs Hagio­te­ra­pii z Warsz­ta­ta­mi 10–13.01.2019; Ivi­ca Lulić razem hagio- asy­stent­ką SILVANA VRDOLJAK z Zagrze­bia !!

Zapra­sza­my  Wszyst­kich,   któ­rzy  chcą  prze­żyć  wspa­nia­łą  wypra­wę  w  głąb  swo­je­go  ducha  pozna­jąc dro­gę Hagio­te­ra­pii   –  w  dniach  od  10  do  13  stycz­nia  2019 r.   w  Oża­ro­wie Maz.

Odpo­wie­dzial­ny za Wspol­no­tę “Moli­tva i riječ”(Modli­twa i Sło­wo) z Zagrze­bia, Ivi­ca Lulić Chor­wa­cja  razem hagio- asy­stent­ką SILVANA VRDOLJAK z Zagrze­bia będzie pro­wa­dził kurs o Hagio­te­ra­pii w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz.  w nastę­pu­ją­cym ter­mi­nie: 

10–13.01.2019 r.

kon­takt: Dom Misyj­ny Oża­rów Maz. 
tel.:(22) 722 12 57
tel. kom.: +723 215 576

e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

ter­min zgło­sze­nia do 05.01.2019 r. ofia­ra 200 zł. od oso­by, ofia­ra bez noc­le­gu z wyży­wie­niem 17

170 zł. Uwa­ga ! Ofia­ry mogą ulec zmia­nie!!

Zalicz­ka w wyso­ko­ści 50% prze­le­wem na kon­to:

Kon­toDom reko­­le­k­cy­j­no-for­ma­­cy­j­ny p.w. św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go

33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem “ofia­ra na (…)”  

 Ser­decz­nie Zapra­sza­my !!! ks. Bogu­sław cpps

———————————————————
Wspo­mnie­nia z poprzed­nich spo­tkań: 12–14.01.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js

Sty
28
pon
2019
Rekolekcje dla młodzieży w Ożarowie Maz @ Zamoyskiego 19
Sty 28@18:00 – Sty 31@10:00

12 — 17. 02. 2019 r.  – Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży w Oża­ro­wie Maz.kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS;

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js

1 Comment Already

 1. Noc­ne Czu­wa­nie na Jasnej Górze

Dodaj komentarz