Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

Gru
13
sob
2014
Nocne czuwanie na Jasnej Górze 13/14 grudnia 2014 @ Jasna Góra - Częstochowa
Gru 13@21:00 – Gru 14@04:30
Nocne czuwanie na Jasnej Górze 13/14 grudnia 2014 @ Jasna Góra - Częstochowa | Częstochowa | śląskie | Polska

Zapra­sza­my całą Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa oraz sym­pa­ty­ków na Czu­wa­nie Noce 13–14 grud­nia 2014 r. na Jasnej Górze.

Pro­gram:
21:00 – Apel Jasno­gór­ski
21:30 — Powi­ta­nie
21:45 — Kon­fe­ren­cja
22:15 — Dzięk­czy­nie­nie Bogu Ojcu
23:05 — Dzięk­czy­nie­nie Syno­wi Boże­mu
00:00 — Eucha­ry­stia
01:30 — Dzięk­czy­nie­nie Ducho­wi Świę­te­mu
02:30 — Uwiel­bie­nie
03:20 — Dzięk­czy­nie­nie Mat­ce Bożej
04:15 — Bło­go­sła­wień­stwo i zakoń­cze­nie

Gru
12
sob
2015
Nocne Czuwanie na Jasnej Górze
Gru 12 – Gru 13 całodniowy

Noc­ne czu­wa­nie na Jasnej Górze 12/13.12.2015 r.

Temat: Cha­ry­zmat Krwi Chry­stu­sa w moim życiu (Bóg, Wspól­no­ta Misja)

Plan:

21.00 Apel Jasno­gór­ski (Ks. Pro­win­cjał CPPS)

21.30 Powi­ta­nie (Rada Kra­jo­wa WKC)

21.45 Kon­fe­ren­cja

22.15 Pod­re­gion Czę­sto­chow­ski WKC (Misja)

-Uwiel­bie­nie (Mło­dzież WKC)

-Bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chry­stu­sa

00.00 Eucha­ry­stia

01.30 Pod­re­gion Swa­rzew­ski WKC (Bóg i Wola Boża)

02.20 Pod­re­gion Zamoy­ski WKC (Wspól­no­ta)

03.10 Pod­re­gion Oża­row­ski WKC (Róża­niec …)

04.00 Bło­go­sła­wień­stwo opłat­ków i poświe­ce­nie dewo­cjo­na­liów

-Zakoń­cze­nie czu­wa­nia noc­ne­go (Rada Kra­jo­wa)

Mar
19
sob
2016
Odpust św. Józefa w Swarzewie
Mar 19@10:00 – 18:00
Maj
22
nie
2016
Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi
Maj 22@09:00 – 09:00
Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi

Pro­gram odpu­stu

Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi

22.05.2016 r.

Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

 

9,30  Dro­ga Krwi Chry­stu­sa

10,15 – Występ chóru Jasnogórskiego Pueri Claromontani pod dyrekcją Jarosława Jasiury

11,00   Uro­czy­sta Msza św. pod prze­wod­nic­twem ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go Mode­ra­to­ra Kra­jo­we­go WKC  homi­lia ks. A. Szy­mań­skie­go cpps , śpiew chór Pueri Cla­ro­mon­ta­ni

12,30 – 13,30  poczę­stu­nek przy stra­ga­nach i czas dla wspól­no­ty

13,30  —  Pro­gram arty­stycz­ny: pro­gram poetyc­ki Edward Prze­bie­racz, ewan­ge­li­za­cja przez świa­dec­twa , oraz kon­cert zespo­łu dzie­cię­ce­go „Mała Armia Jezu­sa”

15,00 – Nabo­żeń­stwo Majo­we i bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwia­rzem Krwi Chry­stu­sa- zakoń­cze­nie Odpu­stu.

Gru
10
sob
2016
Nocne Czuwanie na Jasnej Górze
Gru 10@21:00 – Gru 11@08:00

Plan czu­wa­nia WKC na Jasnej Górze 10/11.12.2016 r.

Bło­go­sła­wie­ni i miło­sier­ni”

21.00 Apel Jasno­gór­ski (pro­wa­dzi ks. Bogu­sław CPPS)

21.30 Powi­ta­nie

21.45 Kon­fe­ren­cja wstęp­na (Ks. Daniel CPPS)

22.15 Nabo­żeń­stwo pokut­ne i uwiel­bie­nie (mło­dzież WKC)

(tajem­ni­ca I różań­ca – „Chrzest Jezu­sa w Jor­da­nie”)

(zawie­rze­nie WKC Mat­ce Bożej –mode­ra­to­rzy i ani­ma­to­rzy WKC)

00.00 Eucha­ry­stia pod prze­wod­nic­twem ks. Abpa senio­ra Sta­ni­sła­wa Nowa­ka

01.30 – 02.10 WKC Oża­rów Maz.
Miło­sier­dzie i bło­go­sła­wień­stwa jako naj­waż­niej­sze potrze­by czło­wie­ka i tama wobec pły­ną­cych zagro­żeń ducho­wych oraz bie­dy ducho­wej.

(tajem­ni­ca II „Obja­wie­nie się Jezu­sa na wese­lu w Kanie Gali­lej­skiej”)

02.10 – 02.50 WKC Czę­sto­cho­wa

Miło­sier­dzie i bło­go­sła­wień­stwa jako obli­cza szczę­ścia czło­wie­ka oraz źró­dła dobra i poko­ju.

(tajem­ni­ca III ”Gło­sze­nie kró­le­stwa Boże­go i wzy­wa­nie do nawró­ce­nia”)

02.50 – 03.30 WKC Swa­rze­wo

Miło­sier­dzie i bło­go­sła­wień­stwa jako sku­tecz­ne spo­so­by gasze­nia ognia roz­pa­lo­ne­go przez gniew – po owo­cach ich pozna­cie.

(tajem­ni­ca IV różań­ca — „Prze­mie­nie­nie na Górze Tabor”)

03.30 – 04.10 WKC Łabuń­ki

Uczyn­ki miło­sier­dzia i bło­go­sła­wień­stwa, jako pięk­na modli­twa. Czy bło­go­sła­wień­stwa mają moje imię?

(tajem­ni­ca  V różań­ca — „Usta­no­wie­nie Eucha­ry­stii”)

4.15  Bło­go­sła­wień­stwo i zakoń­cze­nie.                                      (amDG!)

Maj
21
nie
2017
Odpust MiK Przenajdroższej Krwi w Częstochowie
Maj 21@10:00 – 16:00
Gru
9
sob
2017
Nocne Czuwanie WKC @ Jasna Góra
Gru 9@21:00 – Gru 10@05:00

   Czuwanie Wspólnoty Krwi Chrystusa  Jasna Góra      

                                    9- 10.12.2017 r.

temat: „Mary­ja wzo­rem życia w histo­rii Pol­ski i świa­ta”.

  Plan  czu­wa­nia —  tema­ty i ramy  cza­so­we

Od 19 — Spo­tka­nie pod­re­gio­nów – uzgod­nić miej­sca, powia­do­mić mło­dzież o miej­scu spo­tka­nia- sala  pod­zie­mia w kapli­cy. O 20,30 wszy­scy muszą być w kapli­cy.

 21,00 – apel Jasno­gór­ski – Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski,

21,30 – powi­ta­nie (Rada Kra­jo­wa WKC),

21,40 —  kon­fe­ren­cja – ks. Andrzej ,

 22,10 – 23,00 — pod­re­gion czę­sto­chow­ski — 300 — lecie  koro­na­cji cudow­ne­go  obra­zu  M B  Czę­sto­chow­skiej

23,00 – 23,55 – pod­re­gion swa­rzew­ski- 140 — lecie  obja­wień  Mat­ki  Bożej w  Gie­trz­wał­dzie

 24,00 – 1,30 Eucha­ry­stia – prze­wod­ni­cze­nie i homi­lia – Ks. bp Andrzej Przy­byl­ski biskup pomoc­ni­czy Archi­die­ce­zji Czę­sto­chow­skiej –Ew.  Ks. Filip P.

 1,30 – 2,10 – pro­gram słow­no-muzycz­ny mło­dzie­ży- w  odnie­sie­niu do Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi  Chry­stu­sa

2,10 – 3.00 – pod­re­gion oża­row­ski- 100 — lecie  odzy­ska­nia  nie­pod­le­gło­ści  przez  Pol­skę

  3,00 – 3,50 – pod­re­gion zamoj­ski-100 — lecie  obja­wień  M B  w  Fati­mie

3,50 – 4,00 — zakoń­cze­nie czu­wa­nia i roze­sła­nie.

AMDG !

Ser­decz­nie Zapra­sza­my do udzia­łu w naszym czu­wa­niu noc­nym całą Rodzi­nę Krwi Chry­stu­sa, a przede wszyst­kim wszyst­kich człon­ków i sym­pa­ty­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Zain­te­re­so­wa­nych pro­szę zgła­szać się  na e-mail: boguslaw@odkupieni.pl  lub do swo­ich ani­ma­to­rów WKC w die­ce­zjach lub para­fiach.

Pozdra­wia­my w Krwi Baran­ka Rada Kra­jo­wa WKC

Maj
20
nie
2018
Odpust majowy w Sanktuarium Krwi Chrystusa
Maj 20@09:00 – 16:00
Odpust majowy w Sanktuarium Krwi Chrystusa @ Częstochowa | Polska

20.05. 2018 — odpust w Czę­sto­cho­wie.

  roz­po­czę­cie o godz. 9:00

  • Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa
  • Eucha­ry­stia
  • Wspól­na radość z udzia­łu w festy­nie
  • Nabo­żeń­stwo majo­we
  • Bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chry­stu­sazakoń­cze­nie o godz.16:00

Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

Gru
8
sob
2018
Czuwanie nocne WKC na Jasnej Górze
Gru 8@21:00 – Gru 9@04:45

08.12–09.12.2018 – Czu­wa­nie noc­ne WKC na Jasnej Górze