Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

Gru
12
sob
2015
Sympozjum „Krew Chrystusa przynagla nas”
Gru 12 całodniowy

Sym­po­zjum „Krew Chry­stu­sa przy­na­gla nas”

12 grud­nia 2015

Pro­gram Sym­po­zjum

14:00  Msza Świę­ta pod prze­wod­nic­twem

Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Wacła­wa Depo w Bazy­li­ce Jasno­gór­skiej

Plan spo­tka­nia w auli o. Kor­dec­kie­go na Jasnej Górze

15:30  Przy­wi­ta­nie gości

(Ks. Łukasz Tar­now­ski CPPS)

I roz­po­czę­cie sym­po­zjum

(Ks. Pro­win­cjał Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS)

15:45  Ks. Ema­nu­ele Lupi CPPS

16:30  S. Wie­sła­wa Przy­by­ło ASC

17:15  Panel dys­ku­syj­ny

17:30  Prze­rwa

17:45  Ks. Wil­liam Nor­den­brock CPPS – mode­ra­tor gene­ral­ny

Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

18:30  Ks. Bp Damian Bryl

19:15  Panel dys­ku­syj­ny

19:45  Pod­su­mo­wa­nie Sym­po­zjum

21:00  Apel Jasno­gór­ski i roz­po­czę­cie Noc­ne­go Czu­wa­nia

Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w kapli­cy Mat­ki Bożej

na Jasnej Górze

 

Sie
18
czw
2016
Kaspariańskie Dni Młodych
Sie 18@17:30 – Sie 21@13:30
Sie
16
czw
2018
X Kasperiańskie Dni Młodych @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Sie 16 – Sie 19 całodniowy

Zapra­szamy na X Kaspe­riań­skie Dni Mło­dych, któ­re odbę­dą się od 16 do 19 sierp­nia 2018 roku w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie. Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych od 15 do 33 lat, któ­rzy chcą dobrze i aktyw­nie wyko­rzy­stać kil­ka dni waka­cji, nawią­zać nowe rela­cje przy­jaź­ni, spo­tkać Żywe­go i Kocha­ją­ce­go Boga, aby odna­leźć lub umoc­nić swo­ją wia­rę. Tego­rocz­ne Dni będą prze­bie­gać pod hasłem: „Krew daje Moc”.

Niektóre punkty programu:

  • Kon­fe­ren­cja Abpa Grze­go­rza Rysia w pią­tek 18 sierp­nia o 10.30
  • spo­tka­nie z Sio­strą Anną Bał­chan w pią­tek o 15.30
  • kon­cer­ty
  • warsz­ta­ty pla­stycz­ne, z zarzą­dza­nia cza­sem, ciast­kar­skie, maj­ster­ko­wa­nia, tań­ca i inne
  • zaję­cia fit­ness, zum­by i gry zespo­ło­we
  • kar­mie­nie ducha i odno­wa ser­ca na modli­twie i Eucha­ry­stii
  • oka­zja do roz­mów z Misjo­na­rza­mi Krwi Chry­stu­sa i Sio­stra­mi z róż­nych Zgro­ma­dzeń
  • inte­gra­cja przy tań­cach, śpie­wach i zaba­wach
  • inne nie­spo­dzian­ki

Zaproszeni goście


Koszt udzia­łu to tyl­ko 60 zł. (w tym pole namio­to­we, wyży­wie­nie, notat­nik i gadżet)

WAŻNE — 10 zł kosz­tów udzia­łu każ­de­go uczest­ni­ka zosta­nie prze­ka­za na na Fun­da­cję Sio­stry Hatu­ne, któ­ra wyku­pu­je z nie­wo­li kobie­ty chrze­ści­jan­ki upro­wa­dzo­ne przez ISIS na nie­wol­ni­ce sek­su­al­ne.

 

Zapoznaj się z KDM poprzez poniższe filmiki

Fil­my pole­ca­my tym, któ­rzy są pierw­szy raz na naszej stro­nie.

Poni­żej parę slaj­dów z KDMów. Sprawdź jak to jest być z nami 🙂